รมช.กนกวรรณ ตอบกระทู้ แนวทางการแก้ไขปัญหาโรงเรียนสังกัด ศธ. ที่ไม่มีไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์-อินเทอร์เน็ต
รมช.กนกวรรณ ตอบกระทู้ แนวทางการแก้ไขปัญหาโรงเรียนสังกัด ศธ. ที่ไม่มีไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์-อินเทอร์เน็ต

รมช.กนกวรรณ ตอบกระทู้ แนวทางการแก้ไขปัญหาโรงเรียนสังกัด ศธ. ที่ไม่มีไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์-อินเทอร์เน็ต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบกระทู้ถามเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ และสัญญาอินเทอร์เน็ต ของ นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

โดย รมช.กนกวรรณ กล่าวแสดงความรู้สึกยินดี ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศให้มีคุณภาพ

รมช.ศึกษาธิการ ตอบกระทู้โดยสังเขปดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนและโรงเรียน DMC (Data Management Center) ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน และพฤศจิกายน ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลล่าสุดพบว่า มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตั้งอยู่ในเขตปาสงวนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์โซลาเซลล์ให้แก่โรงเรียน ซึ่งหากอุปกรณ์โซลาเซลล์ใช้งานมานานแล้ว เกิดการชำรุด สามารถใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบดำเนินงาน ในการซ่อมแซมได้ ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ ได้ประสานงานกับชุมชนในแต่ละท้องถิ่น เพื่อขอใช้ไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของชุมชนเรียบร้อยแล้ว

ส่วนโรงเรียนที่อยู่ในเขตป่าสงวน มีข้อจำกัดที่จะต้องประสานรับการสนับสนุนการขยายเขตสายไฟเข้าไปในโรงเรียน โดย สพฐ.มีแนวทางกระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) โรงเรียน หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ ภายใต้คำสั่งมอบอำนาจการขอเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อประสานกับหน่วยงานขอเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สำหรับการแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น สพฐ.ได้จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่โรงเรียนทุกแห่ง รวมถึงโรงเรียนในเขตป่าสงวน เป็นค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตามหลักเกณฑ์จำนวนนักเรียนและขนาดของแต่ละโรงเรียน ซึ่งในบางพื้นที่ที่โรงเรียนเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบดาวเทียม ก็เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถเลือกผู้ให้เช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ส่วนการรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบดาวเทียม ต้องยอมรับว่าอาจมีความเสถียรของสัญญาณที่แตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ และสภาพภูมิอากาศ สพฐ.ได้ประสานงานกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วมากขึ้น มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้
“เราทั้ง 3 รัฐมนตรี ลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง โดยเฉพาะดิฉันเองได้เดินทางลงพื้นที่หลายแห่ง ล่าสุดไปที่ ศศช.บ้านเลอะกรา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ได้รับทราบปัญหาและนำมาผลักดันการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในประเด็นของผู้เรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญและได้ดำเนินการติดตามผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ. สช. สอศ. กศน.) กับพันธมิตร 12 หน่วยงาน อาทิ พม. มท. เพื่อช่วยติดตามนักเรียน ผ่านแอปพลิเคชัน “ตามน้องกลับมาเรียน” ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลับเข้าสู่สถานศึกษาที่เหมาะสมกับบุคคลหรือตามบริบทพื้นที่ รวมทั้งการวางแนวทางช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ขาดแคลน ได้เรียนฟรี อยู่ฟรี กินฟรี และมีความรู้

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงข้อห่วงใยและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้เรียนในทุกระดับชั้น ให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมถ้วนหน้า โดยคำนึงถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปกครองนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้มีมาตรการลดภาระทางการศึกษา เพื่อเยียวยานักเรียนทุกคน ๆ ละ 2,000 บาท ที่เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและช่วยอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเข้าถึงการเรียน อินเทอร์เน็ตฟรี โดยได้รับความร่วมมือจาก กสทช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ และการลดภาระงานครูและนักเรียน ด้วยลดการทำการบ้าน การนับเวลาเรียนรูปแบบใหม่ ที่จะนับเวลาเมื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น การเรียนออนไลน์ การทำการบ้าน หรือการออกกำลัง เป็นต้น

ในส่วนของข้อห่วงใยการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า กระทรวงศึกษาธิการ จะติดตามการบูรณาการการทำงานระหว่าง ศธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขอเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวน ทั้งชุมชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมทั้ง จะเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้แจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะ และความเดือนร้อน ที่จะเป็นการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ท้ายสุดนี้ ขอแสดงความขอบคุณข้อมูล ข้อห่วงใย ตลอดจนภาพและคลิปวิดีโอ จากการลงพื้นที่ทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งปรากฏได้ชัดว่า ไม่ว่าเด็กจะอยู่ที่ใด ครูไทยของเราอยู่ใกล้ชิดกับเด็ก ๆ รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้แรงศรัทธาความร่วมมือร่วมใจ จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชน ที่ล้วนอยากให้ลูกหลานของเราได้เรียนหนังสือ และพวกเราไม่ท้อไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ทุกคนเรียนและเรียนด้วยหัวใจ ขอขอบคุณคำถามอันทรงคุณค่า เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน ขอบคุณค่ะ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ขอบคุณที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่