ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์ย้ายผู้บริหาร “กศน.-สช.”
ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์ย้ายผู้บริหาร “กศน.-สช.”

ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์ย้ายผู้บริหาร กศน.-สช. 3 กรณี ได้แก่ การย้ายกรณีปกติ การย้ายกรณีพิเศษ และการย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ..เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยได้มีการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว และได้มีการเผยแพร่เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการครู โดยหลังจากนี้จะได้นำเสนอคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานทางการศึกษาโดยอนุโลมต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้กำหนดลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3 ด้าน คือ 1.นิเทศการศึกษา 2.การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และ3.การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และยังเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบริหารการศึกษา

รวมถึงเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทั้งนี้เพื่อให้การโยกย้ายตำแหน่งดังกล่าวดำเนินการด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐาน และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาเป็นแนวทางการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการฯนี้

โดยร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายมี 3 กรณี 1. การย้ายกรณีปกติ 2. การย้ายกรณีพิเศษ และ 3. การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ โดยการย้ายผู้บริหารการศึกษา ทุกกรณี ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เสนอรายชื่อให้ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาอนุมัติย้าย เมื่อ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาอนุมัติการย้ายแล้ว จึงให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งต่อไป

ขอบคุณที่มา : Facebook At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

บทความก่อนหน้านี้สรุป Timeline การดำเนินงาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
บทความถัดไปอ่านฟรี!! E-Book ขุนช้างขุนแผน โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่