หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนมาก!!! สพฐ.แจ้งยกเลิกการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด่วนมาก!!! สพฐ.แจ้งยกเลิกการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด่วนมาก!!! สพฐ.แจ้งยกเลิกการคัดกรอง ความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

1020
0
ด่วนมาก!!! สพฐ.แจ้งยกเลิกการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ด่วนมาก!!! สพฐ.แจ้งยกเลิกการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด่วนมาก!!! สพฐ.แจ้งยกเลิกการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการดําเนินงานพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้เป็นไป อย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีการตั้งเป้าหมายความสําเร็จไว้ที่ ๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ทุกคน อ่านออกเขียนได้ ๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ อ่านคล่องเขียนคล่อง และ ๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ – ๖ มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้น ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยเฉพาะในหลายพื้นที่ รัฐบาลได้กําหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ด้วยเหตุนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งยกเลิกการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่ได้ดําเนินการ คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถรายงานผลการคัดกรอง ผ่านทางระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES) ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สําหรับ เครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดส่งให้กับศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานภาษาไทยของทุกเขตแล้วนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาสามารถนําไปปรับใช้ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ของนักเรียนได้ต่อไป

ด่วนมาก!!! สพฐ.แจ้งยกเลิกการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ด่วนมาก!!! สพฐ.แจ้งยกเลิกการคัดกรองความสามารถ ในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ขอบคุณที่มา : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้แนวทางการดำเนินการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19
บทความถัดไปอบรมฟรี!! เสริมความรู้ภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 โดยคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รับสมัครจำนวน 100 คน (ครูมัธยมภาษาไทย โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่