หน้าแรก ข่าวการศึกษา มูลนิธิเอสซีจี ผนึกความร่วมมือ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าให้น้อง 100,000 ชิ้น พร้อมชวนเด็กประถมฯ ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”

มูลนิธิเอสซีจี ผนึกความร่วมมือ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าให้น้อง 100,000 ชิ้น พร้อมชวนเด็กประถมฯ ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”

มูลนิธิเอสซีจี ผนึกความร่วมมือ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าให้น้อง 100,000 ชิ้น พร้อมชวนเด็กประถมฯ ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”

434
0
มูลนิธิเอสซีจี ผนึกความร่วมมือ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าให้น้อง 100,000 ชิ้น พร้อมชวนเด็กประถมฯ ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”
มูลนิธิเอสซีจี ผนึกความร่วมมือ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าให้น้อง 100,000 ชิ้น พร้อมชวนเด็กประถมฯ ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”

มูลนิธิเอสซีจี ผนึกความร่วมมือ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าให้น้อง 100,000 ชิ้น พร้อมชวนเด็กประถมฯ ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”

มูลนิธิเอสซีจี ผนึกความร่วมมือ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าให้น้อง 100,000 ชิ้น พร้อมชวนเด็กประถมฯ ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”
มูลนิธิเอสซีจี ผนึกความร่วมมือ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าให้น้อง 100,000 ชิ้น พร้อมชวนเด็กประถมฯ ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”

มูลนิธิเอสซีจี องค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนา ‘คน’ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติในอนาคต ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าจำนวน 100,000 ชิ้น มูลค่า 3,500,000 บาท เพื่อมอบให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารและนักเรียนที่ขาดแคลนหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันตนเองจากการระบาดของโควิด-19 ภายใต้โครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID) พร้อมเปิดตัวโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”(Thai Kids Fight COVID) ระดับประถมศึกษา เพื่อให้เด็กไทยได้ตระหนักถึงการดูแลและป้องกันตนเองจากการระบาดของโรค COVID-19  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องอยู่รวมกันที่โรงเรียน

มูลนิธิเอสซีจี ผนึกความร่วมมือ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าให้น้อง 100,000 ชิ้น พร้อมชวนเด็กประถมฯ ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”
มูลนิธิเอสซีจี ผนึกความร่วมมือ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าให้น้อง 100,000 ชิ้น พร้อมชวนเด็กประถมฯ ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”

            ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กล่าวว่า “โครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด (Thai Kids Fight COVID) เป็นโครงการที่มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1-8 จัดขึ้น ด้วยความห่วงใยเด็กๆ ที่ขาดแคลน  โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงได้ริเริ่มโครงการฯ จัดหาหน้ากากผ้าที่มีคุณภาพให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมต้น ป.1 – ป.4 ในท้องถิ่นทุรกันดาร  โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 21 แห่ง และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 11 แห่ง ร่วมเป็นเครือข่าย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีโอกาสดูแลและให้ความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใส่หน้ากาก การล้างมือ อย่างถูกวิธี และการรักษาสุขอนามัยที่ดี แก่เด็กนักเรียนและครูอาจารย์ด้วย

            นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า “มูลนิธิเอสซีจี มุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เล็งเห็นถึงความสำคัญของหน้ากากผ้าที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคของเด็กๆ ในช่วงเปิดเทอม จึงได้มอบหน้ากากผ้า จำนวน 100,000 ชิ้น มูลค่า 3,500,000 บาท ให้กับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบต่อให้กับเด็กๆ ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งหน้ากากดังกล่าว จะมีขนาดที่เหมาะสมกับใบหน้า ใช้ผ้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงมีสีสันสวยงามเพิ่มความน่าใช้ และน้องๆ ยังสามารถเขียนชื่อที่หน้ากากได้เพื่อป้องกันการสูญหายหรือสลับกัน โดยโครงการจะมอบให้คนละ 2 ชิ้น”

นอกจากนี้มูลนิธิเอสซีจีและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ยังได้จัดโครงการประกวดภาพวาดระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID) ในหัวข้อการดูแลตัวเองที่โรงเรียน ให้ห่างไกลจากโควิด -19 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เห็นความสำคัญของการป้องกันตนเอง  รวมไปถึงการปลูกฝังเรื่องสุขลักษณะในชีวิตประจำวัน เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางกายภาพ การล้างมือ เป็นต้น  ทั้งนี้ได้แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท  คือ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 – 3  และ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 – 6 โดยวาดภาพผลงานลงบนกระดาษขนาด A3 ไม่จำกัดเทคนิคการวาด สามารถใช้สีได้ทุกประเภท

มูลนิธิเอสซีจี ผนึกความร่วมมือ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าให้น้อง 100,000 ชิ้น พร้อมชวนเด็กประถมฯ ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”
มูลนิธิเอสซีจี ผนึกความร่วมมือ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าให้น้อง 100,000 ชิ้น พร้อมชวนเด็กประถมฯ ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”
มูลนิธิเอสซีจี ผนึกความร่วมมือ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าให้น้อง 100,000 ชิ้น พร้อมชวนเด็กประถมฯ ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”
มูลนิธิเอสซีจี ผนึกความร่วมมือ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าให้น้อง 100,000 ชิ้น พร้อมชวนเด็กประถมฯ ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”

            “การจัดการประกวดวาดภาพระบายสีครั้งนี้  เราได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ในการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็ก ๆ ทั่วประเทศ ได้ส่งภาพเข้าประกวดอีกทั้งยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน รวมถึงศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นคณะกรรมการ อาทิ คุณครูสังคม ทองมี” นายรุ่งโรจน์กล่าว 

            ด้าน พล.อ.ต.นพ.อิทธพร  คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ให้ความเห็นว่า “ในหลายประเทศ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 พบว่ามาจากเด็กซึ่งไปโรงเรียน และเป็นเหตุให้โรงเรียนต้องปิด เพราะการดูแลเด็กๆ ให้ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือ เป็นสิ่งที่ยากสำหรับพวกเขา ทั้งนี้ การที่เด็กไม่ยอมใส่หน้ากากนั้น อาจเป็นเพราะความไม่คุ้นชิน และอีกสาเหตุหนึ่งคือขนาดของหน้ากากที่ไม่พอดีกับใบหน้าของพวกเขา นอกจากนี้ การที่เราจัดให้มีโครงการประกวดวาดภาพฯ ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักรู้ทั้งในเด็ก ผู้ปกครอง ตลอดจนครูอาจารย์ เป็นการให้เห็นความสำคัญว่าหน้ากากเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยป้องกันพวกเขาจากโควิด-19 การประกวดวาดภาพจึงเปรียบเสมือนกุศโลบายขับเคลื่อนการตระหนักรู้โดยใช้พลังเด็กอีกด้วย ผมมั่นใจว่าการร่วมมือกันของทุกฝ่าย ทุกช่วงวัย จะช่วยลดอุบัติการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ในประเทศไทย ผมขอขอบคุณมูลนิธิเอสซีจี องค์กรที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ช่วยรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมในการใส่หน้ากากของเด็ก ซึ่งความร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้เด็กๆ อันเป็นอนาคตของชาติมีความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาต้องอยู่ร่วมกันที่โรงเรียน”

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งจะคัดเลือกผู้เข้ารอบจำนวน ประเภทละ 20 ภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 5 กันยายน2563 แล้วเปิดให้ทางบ้านร่วมโหวตผ่าน Facebook มูลนิธิเอสซีจี ระหว่างวันที่  6 – 18 กันยายน โดยภาพที่มียอด Like สูงสุดจะได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ซึ่งรอบสุดท้ายจะตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประกาศผลผู้ชนะรางวัลในวันที่ 19 กันยายน 2563 ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000บาท รวมเงินรางวัล 160,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย นอกจากนี้โรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะได้รับชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ประกอบไปด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิ โรงเรียนละ 2 เครื่อง และสเปรย์แอลกอฮอล์ โรงเรียนละ 100 ขวด 

            สำหรับผู้ที่สนใจส่งภาพผลงานของนักเรียนเข้าประกวด สามารถศึกษากติกาและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.scgfoundation.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2586 2042 และ 0 2586 1190และเฟซบุ๊กมูลนิธิเอสซีจี

ดาวน์โหลดใบสมัคร

บทความก่อนหน้านี้คุรุสภา ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2562 จำนวน 11,672 คน
บทความถัดไปศธ. หนุนโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุขปี 3” เดินหน้าจุดพลังรักการอ่านครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here