หน้าแรก ข่าวการศึกษา มาแล้ว ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 63

มาแล้ว ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 63

5958
0
มาแล้ว ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 63
มาแล้ว ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 63

มาแล้ว ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 63

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและ นอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง นั้น
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๔) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๓ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้สถานศึกษา ทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิต ๑๙ ด้วย

ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ ซึ่งมีกําหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนไม่ตรงกับโรงเรียน ในระบบ ให้โรงเรียนพิจารณาเปิดเรียนได้ทันทีตามความเหมาะสม แต่ต้องกําหนดรูปแบบและวิธีการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดที่ออกตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของแต่ละพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มาแล้ว ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 63

บทความก่อนหน้านี้เช็คที่นี่ มหาดไทย จัดทำระบบการค้นหาข้อมูลประกาศ/ คำสั่ง คกก.โรคติดต่อของทุกจังหวัด ง่ายๆเพียงคลิกที่จังหวัดในแผนที่
บทความถัดไปสพฐ. กำหนดให้ ร.ร.เปิดรับสมัคร น.ร. เข้า ม.1และม.4 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 3-12 พ.ค.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here