มติบอร์ด Coding แห่งชาติ จัดหา Smart Devices ให้ผู้เรียน-จัดอบรม Coding ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกกระทรวง
มติบอร์ด Coding แห่งชาติ จัดหา Smart Devices ให้ผู้เรียน-จัดอบรม Coding ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกกระทรวง

มติบอร์ด Coding แห่งชาติ จัดหา Smart Devices ให้ผู้เรียน-จัดอบรม Coding ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกกระทรวง

19 กรกฎาคม 2565, ห้องประชุมราชวัลลภ / นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ครั้งที่ 7 (2/2565) โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, คณะผู้บริหาร ศธ. ตลอดจนคณะกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์

มติบอร์ด Coding แห่งชาติ จัดหา Smart Devices ให้ผู้เรียน-จัดอบรม Coding ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกกระทรวง
มติบอร์ด Coding แห่งชาติ จัดหา Smart Devices ให้ผู้เรียน-จัดอบรม Coding ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกกระทรวง

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ คือ

  • การจัดหาอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) ซึ่ง ศธ.ได้จัดทําแผนและงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน USO ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผ่านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมนักเรียนผู้มีความต้องการกว่า 1.4 ล้านคน ซึ่ง ดศ. แจ้งว่ากองทุน กสทช. พิจารณาให้ได้รับการบรรจุไว้ในแผนฯ 5 ปีงบประมาณ (2566-2570) วงเงินงบประมาณ 2.9 พันล้านบาท ครอบคลุมนักเรียนเพียง 1.7 แสนคน จึงต้องหาแนวทางเพิ่มงบประมาณด้วยการเปิดรับบริจาคจากศิษย์เก่าของโรงเรียนนั้น ๆ จากคนในชุมชน หรือภาคเอกชนขนาดใหญ่หลายแห่งก็ยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องนี้
  • การจัดทำหลักสูตร Coding สําหรับอบรมให้กับข้าราชการที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งบริหาร โดยจะแบ่งเป็น 3 หลักสูตร 3 ชั่วโมงในระดับพื้นฐาน 6 ชั่วโมงในระดับกลาง และ 18 ชั่วโมงในระดับสูง เพื่อให้เหมาะกับตําแหน่งหน้าที่ และสิ่งที่ทําควบคู่กันไปได้สามารถดําเนินการได้ทันทีคือ ในระยะเวลาอันใกล้นี้จะมีข้าราชการบรรจุใหม่ของ ศธ.จำนวนมาก จึงมอบให้ ปลัด ศธ.พิจารณานำหลักสูตร Coding ระดับพื้นฐาน เข้าไปเป็นหนึ่งในหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ยกระดับความสามารถการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. เพราะเป็นหน่วยงานหลักที่เปิดหลักสูตรอบรมข้าราชการทุกสังกัด เพื่อที่จะเสนอเพิ่มการอบรมหลักสูตร Coding เข้าไปด้วย ซึ่งจะทําให้ Coding เข้าไปอยู่ในส่วนราชการทั้งหมด จนเกิดเป็นแรงกระเพื่อมสร้างกระแสเกิดการตื่นตัวในส่วนราชการที่ชัดเจน
  • เห็นชอบจัดประกวดผลงานดีเด่นของครูผู้สอนด้าน Coding (Coding Achievement Awards) ซึ่งจัดโดยสถาบันบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมส่งผลงานการจัดการเรียนรู้ ในการประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้กับครูได้อย่างกว้างขวาง ค้นหาสุดยอดครูที่มีการจัดการเรียนรู้ด้าน Coding ดีเด่นทั้งในรูปแบบ Unplugged และ Plugged Coding ทั่วประเทศเพื่อชิงโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาระอื่นที่ได้นําองค์ความรู้ด้าน Coding ไปบูรณาการให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

ขอบคุณที่มา : ศธ.360 องศา (moe360.blog)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่