ศธ.ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ (ข้าราชการ จำนวน 18,441 ราย และลูกจ้างประจำ จำนวน 10 ราย)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้าราชการ จำนวน 18,441 ราย และลูกจ้างประจำ จำนวน 10 ราย

ด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ต้องพันจากราชการเพราะครบเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑๗ (๒) และมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรีอน พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๐๗ (๒) แห่งพระรายบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการต้องพันจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑๘,๔๔๓ ราย มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕’๖๕ เป็นต้นไป ดังรายชื่อท้ายประกาศนี้

ศธ.ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ (ข้าราชการ จำนวน 18,441 ราย และลูกจ้างประจำ จำนวน 10 ราย)
ศธ.ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ (ข้าราชการ จำนวน 18,441 ราย และลูกจ้างประจำ จำนวน 10 ราย) 3
ศธ.ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ (ข้าราชการ จำนวน 18,441 ราย และลูกจ้างประจำ จำนวน 10 ราย) 4

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : https://www.moe.go.th/ข้าราชการพ้นจากราชการเ/

บทความก่อนหน้านี้อบรมออนไลน์ เรื่อง Botnoi Voice สร้างเสียงจากข้อความด้วย AI รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บทความถัดไปประกาศ เปิดรับสมาชิกเครือข่ายครูดีของแผ่นดินแล้ววันนี้…ฟรี เพื่อเข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน ปี 2565 ต่อไป
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่