ปลัด ศธ.แจง ทุกโรงเรียนต้องออกกฎทรงผมใหม่ตามระเบียบกระทรวงฯ ปี 2563 ห้ามใช้กฎเดิม โดยกระทรวงจะส่งหนังสือ เพื่อยืนยันให้ปฏิบัติตามนี้อีกครั้ง
ปลัด ศธ.แจง ทุกโรงเรียนต้องออกกฎทรงผมใหม่ตามระเบียบกระทรวงฯ ปี 2563 ห้ามใช้กฎเดิม โดยกระทรวงจะส่งหนังสือ เพื่อยืนยันให้ปฏิบัติตามนี้อีกครั้ง

ปลัด ศธ.แจง ทุกโรงเรียนต้องออกกฎทรงผมใหม่ตามระเบียบกระทรวงฯ ปี 2563 ห้ามใช้กฎเดิม โดยกระทรวงจะส่งหนังสือ เพื่อยืนยันให้ปฏิบัติตามนี้อีกครั้ง

วันนี้ (3 กรกฎาคม) กลุ่มนักเรียนที่เรียกตัวเองว่า องค์กรนักเรียนเลว เดินทางมายังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยื่นหนังสือขอความชัดเจนในการบังคับใช้กฎการไว้ทรงผมของนักเรียน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ด้วยการตัดผมเพื่อให้ผู้ใหญ่ในกระทรวงรับรู้และเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว.

ประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มารับหนังสือด้วยตนเอง พร้อมกล่าวยืนยันว่าทุกโรงเรียนต้องออกกฎทรงผมใหม่ตามระเบียบกระทรวงฯ ปี 2563 ห้ามใช้กฎเดิม ย้ำ ห้ามใช้กฎเดิม โดยกระทรวงจะส่งหนังสือถึงทุกโรงเรียนเพื่อยืนยันให้ปฏิบัติตามนี้อีกครั้ง

ตามที่ตัวแทนจากองค์กรนักเรียนเลว ได้เข้าหารือกับ โกวิท คูพะเนียด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการศึกษาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ซึ่งท่านและคณะได้แสดงความชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงไว้อย่างละเอียด แต่ท่านไม่อนุญาตให้เผยแพร่ความชัดเจนที่เกิดขึ้นในที่ประชุมออกสู่สาธารณะ ทางเราเห็นว่าข้อมูลที่ท่านแสดงในที่ประชุมจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนจำนวนมากหากได้รับการเผยแพรให้รับทราบโดยทั่วกัน จึงได้ทำหนังสือขอให้เผยแพร่ความชัดเจนในการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงตามที่ท่านชี้แจงต่อเราในที่ประชุมออกสู่สาธารณะ เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจให้ตรงกันจึงขอย้ำความในหนังสือที่ยื่นให้ท่านในวันนั้น ดังนี้

1. ให้ยืนยันว่าว่ากฎทรงผมเดิมของสถานศึกษาที่บังคับใช้มาก่อนการออกระเบียบกระทรวง กระทรวงจะไม่มีผลบังคับใช้กับนักเรียนได้แล้วในปัจจุบัน

2. ให้ยืนยันว่าระหว่างสถานศึกษาดำเนินการออกกฎทรงผมใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงให้สถานศึกษาบังคับใช้กฎทรงผมตามระเบียบกระทรวงข้อ 4 และข้อ 5 ไปพลางก่อน

3. ให้ยืนยันว่าการออกกฎทรงผมฉบับใหม่ในแต่ละสถานศึกษาจะต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

ข้อสรุปทั้ง 3 ดังกล่าว ทางเราได้รับมาจากการหารือในวันนั้น และขอยืนยันว่า โกวิท คูพะเนียดและคณะ ได้ชี้แจงข้อสรุปทั้ง 3 นี้ต่อเราจริง แต่ในหนังสือตอบกลับจากกระทรวงไม่ได้กล่าวถึงการยืนยันข้อสรุปจากการหารือ 3 ข้อข้างตันแต่อย่างใด ทำให้นักเรียนทั้งหลายไม่สามารถรับทราบได้ถึงข้อสรุปข้างต้นและไม่มีหลักฐานใดจากกระทรวงที่กล่าวชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงว่าเป็นไปตามข้อสรุปนี้

จึงขอให้กระทรวงได้ยืนยันความขัดเจนแบบไม่อ้อมค้อมอีกครั้งถึงข้อสรุปทั้ง 3 และประกาศให้นักเรียนทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน รวมถึงขอให้กระทรวงตั้งหน่วยงานตรวจสอบการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงในแต่ละสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ให้มีการเพิกเฉยต่อระเบียบกระทรวง หรือบังคับใช้ระเบียบกระทรวงในทางที่มิชอบจนก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียน

ขอแสดงความนับถือ

ขอบคุณที่มา : THE STANDARD อ่านต่อได้ที่ https://thestandard.co

ภาพ cover : ฐานิส สุดโต (THE STANDARD)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่