หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุม เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุม เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุม เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

681
0
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุม เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุม เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุม เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

เรื่อง ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย กําหนดการประชุม

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจัดประชุมทางไกลเพื่อมอบนโยบายสำคัญ ในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓๓๐ น. เป็นต้นไป รวมทั้งการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้ดําเนินการดังนี้

๑. ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมทางไกลในวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยเจ้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ ๒ ช่องทางดังนี้

๑) https://www.facebook.com/obecchannel2

๒) www.obectv.tv ช่อง obectv3

๒. แจ้งเชิญชวนผู้อํานวยการโรงเรียน ร่วมประชุมทางไกลและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง ดังกล่าวข้างต้น ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นด้วย

กรณีผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้ รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบถึงเหตุผล ความจําเป็น และมอบหมายผู้เข้าร่วม ประชุมแทน

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุม เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุม เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 3
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุม เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุม เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 4

ขอบคุณที่มา : สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 และเอกสารประกอบหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.1-6 จากโรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)
บทความถัดไปเป็นทางการแล้ว!! ประกาศ ศธ.การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here