ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบใน การวัดและประเมินผล คุณภาพผู้เรียน
ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบใน การวัดและประเมินผล คุณภาพผู้เรียน

ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบใน การวัดและประเมินผล คุณภาพผู้เรียน ให้เพิ่มการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบ ทั้งการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาวเมื่อจบหน่วยการเรียน ในการสอบ ระหว่างภาคเรียนและในการสอบปลายภาค อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของการสอบแต่ละครั้ง

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติ ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ข้อที่ ๗ ให้เพิ่มการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบ ทั้งการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาวเมื่อจบหน่วยการเรียน ในการสอบ ระหว่างภาคเรียนและในการสอบปลายภาค อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของการสอบแต่ละครั้ง ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบ ในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดแนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัด และประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ดังนี้

๑. ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑. ชี้แจงประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเกี่ยวกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน

๒. ช่วยเหลือ สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบในการประเมินผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การอบรม เชิงปฏิบัติการ การชี้แจงให้ความรู้ การทําเอกสารสื่อนิเทศ การนิเทศ เป็นต้น

๓. พัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ทั้งเครื่องมือประเมิน ภาคความรู้ในลักษณะของข้อสอบแบบเลือกตอบ และข้อสอบแบบเขียนตอบ ให้บริการแก่สถานศึกษา ที่ไม่สามารถสร้างเครื่องมือเองได้

๔. กํากันและติดตามการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพ ผู้เรียนของสถานศึกษาตามประกาศแนวปฏิบัติ ฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ

๕. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

๒. ระดับสถานศึกษา

๑. กําหนดแผนผังในการออกข้อสอบ (Test Blueprint) ในการทดสอบท้ายหน่วย การเรียนรู้ การสอบระหว่างภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน โดยให้มีข้อสอบทั้งข้อสอบ แบบเลือกตอบและข้อสอบแบบเขียนตอบ อย่างน้อยในสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๐ : ๓๐ ของคะแนนเต็ม ในการสอบแต่ละครั้ง

๒. กําหนดให้มีการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบข้อสอบเขียนตอบแบบจํากัดคําตอบ (Restricted response Questions) และข้อสอบเขียนตอบ แบบไม่จํากัดคําตอบ (Extended Response Questions) โดยสัดส่วนของข้อสอบแบบเขียนตอบ ให้คํานึงถึงระดับชั้นของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นให้เน้นที่ข้อสอบแบบเขียนตอบ แบบจํากัดคําตอบ ส่วนผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา ให้เน้นข้อสอบเขียนตอบ แบบไม่จํากัดคําตอบ เป็นต้น โดยเป็นข้อคําถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และ คิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ และเขียนได้อย่างกว้างขวางตามแนวคิด เหตุผล และหลักการของผู้ตอบ และไม่มี การจํากัดขอบเขตของคําตอบ

๓. ให้ใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบที่เน้นวัดทักษะการคิดขั้นสูง ที่ประกอบด้วย สถานการณ์ที่ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ มีข้อคําถามที่ยั่วยุให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และ คิดสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเขียนแสดงเหตุผล แนวคิด หรือหลักการตามความเหมาะสมในแต่ละ ระดับชั้น

๔. วิเคราะห์ผลการตอบข้อคําถามที่เป็นข้อสอบแบบเขียนตอบในแต่ละข้อ ของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วนําไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา ความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน

๕. กํากับ และติดตามการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพ ผู้เรียนตามแนวปฏิบัติฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาข้อสอบแบบเขียนตอบที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาการ เพื่อเก็บรวบรวมในรูปแบบของคลังข้อสอบไว้คอยให้บริการแก่บุคลากร ในสถานศึกษาและผู้ที่สนใจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบใน การวัดและประเมินผล คุณภาพผู้เรียน
ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบใน การวัดและประเมินผล คุณภาพผู้เรียน
ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบใน การวัดและประเมินผล คุณภาพผู้เรียน
ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบใน การวัดและประเมินผล คุณภาพผู้เรียน
ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบใน การวัดและประเมินผล คุณภาพผู้เรียน
ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบใน การวัดและประเมินผล คุณภาพผู้เรียน
ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบใน การวัดและประเมินผล คุณภาพผู้เรียน
ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบใน การวัดและประเมินผล คุณภาพผู้เรียน

ดาวน์โหลดประกาศ

ขอขอบคุณที่มา : กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ.สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้มาทำความรู้จัก การเรียนแบบบูรณาการ เป็นอย่างไร พร้อมแนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรี!! จาก Starfish Labz
บทความถัดไปการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่