หน้าแรก ข่าวการศึกษา ประกาศ สทศ.เลื่อนการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ สทศ.เลื่อนการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ สทศ.เลื่อนการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563

696
0
ประกาศ สทศ.เลื่อนการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ สทศ.เลื่อนการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ สทศ.เลื่อนการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563

ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง เลื่อนกําหนดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้หารือร่วมกับที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กําหนดการจัดการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดย สทศ. ได้ประชาสัมพันธ์การจัดสอบและดําเนินการเตรียมความ พร้อมการจัดสอบตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไปแล้วนั้น ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กําหนดให้ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

คณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้พิจารณาถึงความสําคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนชาวไทย และเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อีกทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ยังสามารถเข้าสอบ O-NET โดยยังอยู่ในวิสัยที่ สทศ. จะบริหารจัดการ การสอบ ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้เลื่อน กําหนดการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่มีกําหนดการสอบในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ แทน โดยเวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา และ ระยะเวลา ให้เป็นไปตามตารางสอบเดิม

ประกาศ สทศ.เลื่อนการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ สทศ.เลื่อนการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ สทศ.เลื่อนการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ สทศ.เลื่อนการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563
บทความก่อนหน้านี้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนปฏิบัติ หรือ Active Learning โดยขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่