ด่วน ศธ. ยกเลิก work from home ให้บุคลากรมาทำงานปกติ เตรียมพร้อมเปิดเทอม มีผล 1 มิ.ย. 63
ด่วน ศธ. ยกเลิก work from home ให้บุคลากรมาทำงานปกติ เตรียมพร้อมเปิดเทอม มีผล 1 มิ.ย. 63

ด่วน ศธ. ยกเลิก work from home ให้บุคลากรมาทำงานปกติ เตรียมพร้อมเปิดเทอม มีผล 1 มิ.ย. 63 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทํางานของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทํางานของ กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 2 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมอบหมายงาน ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมา ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางาน จํานวน 50% ของบุคลากรทั้งหมด นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยดีขึ้นตามลําดับ และคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการผ่อนคลายการใช้บังคับบางมาตรการ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงมาโดยลําดับ และกระทรวงศึกษาธิการ มีความจําเป็นต้องให้บุคลากรในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางาน เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการเปิดสถานศึกษา จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทํางาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 2 และให้บุคลากรในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางานตามปกติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด่วน ศธ. ยกเลิก work from home ให้บุคลากรมาทำงานปกติ เตรียมพร้อมเปิดเทอม มีผล 1 มิ.ย. 63 2
บทความก่อนหน้านี้แนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯ (ศฉก. COVID-19 เขตพื้นที่การศึกษา)
บทความถัดไปขอเชิญทดสอบความรู้ ชุดที่ 9 “วรรณกรรมพิจารณ์” โดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่