ระกาศ !! กำหนดการสอบ ภาค ก ประจำปี พ.ศ. 2563
ระกาศ !! กำหนดการสอบ ภาค ก ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศ !! สอบ ภาค ก ประจำปี 63 รับสมัคร 6 – 27 ก.พ. 63 ประกาศแล้ว! การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งแบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) และ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ผู้มีสิทธิสมัครสอบ

2.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2.2 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2.3 ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ

การรับสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถ เลือกรอบสอบ และเลือกสถานที่สอบที่กำหนด ทางอินเทอร์เน็ต
ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563” ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม จำนวน 5 รอบสอบ รอบสอบละ 5304 ที่นั่งสอบ รวมทั้งสิ้น 26520 ที่นั่งสอบ กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดรอบสอบ ดังนี้

รอบสอบที่ 1 รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลัง จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท

รอบสอบที่ 2-5 รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลัง จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี

ประกาศแล้ว !! สอบ ภาค ก ประจำปี 63 รับสมัคร 6 - 27 ก.พ. 63 4
ประกาศแล้ว !! สอบ ภาค ก ประจำปี 63 รับสมัคร 6 - 27 ก.พ. 63 5
ประกาศแล้ว !! สอบ ภาค ก ประจำปี 63 รับสมัคร 6 - 27 ก.พ. 63 6

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่