หน้าแรก ข่าวการศึกษา ประกาศผลสอบ ป.ธ.9 ปี 63 สอบได้ 63 รูป วัดโมลีฯแชมป์ – เผย 2 อุบาสิกาได้บ.ศ.9

ประกาศผลสอบ ป.ธ.9 ปี 63 สอบได้ 63 รูป วัดโมลีฯแชมป์ – เผย 2 อุบาสิกาได้บ.ศ.9

2843
0

ประกาศผลสอบ ป.ธ.9 ปี 63 สอบได้ 63 รูป วัดโมลีฯแชมป์ – เผย 2 อุบาสิกาได้บ.ศ.9

ประกาศผลสอบ ป.ธ.9 ปี 63 สอบได้ 63 รูป วัดโมลีฯแชมป์ - เผย 2 อุบาสิกาได้บ.ศ.9 2

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงระดับชั้นเปรียญธรรม(ป.ธ.) 7 – 9 ประโยค ซึ่งถือว่าเป็นระดับชั้นเปรียญเอก ของการศึกษาระดับสูงสุดของคณะสงฆ์ และผลการสอบภาษาบาลีสำหรับฆราวาส คือ ประโยคบาลีศึกษา(บ.ศ.) ระดับชั้น 7-9 โดยการประกาศผลสอบจะใช้วิธีการอ่านรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านทีละรายชื่อ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่อดีต ทั้งนี้พระพรหมโมลี ได้กล่าวขอบคุณกรรมการตรวจข้อสอบบาลีที่ทำหน้าที่มาตั้งแต่วันที่ 10-14 มี.ค. พร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าสำนักเรียน และเจ้าคณะภาคไปรับผลการสอบบาลีได้ที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำฯ ในวันที่ 16 มี.ค.

จากนั้นเวลาที่พระภิกษุสามเณร และเจ้าสำนักเรียนรอคอยก็มาถึง เมื่อพระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ในฐานะรองเลขานุการแม่กองบาลีฯ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ชั้นประโยคป.ธ.7 จำนวน 144 รูป ประโยคบ.ศ.7 สอบได้ 1 คน ต่อด้วยพระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ในฐานะเลขานุการแม่กองบาลีฯ เป็นผู้ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ประโยคป.ธ.8 จำนวน 69 รูป ประโยคบ.ศ.8 จำนวน 3 คน

พระราชปริยัติกวี กล่าวต่อไปว่า สำหรับชั้นประโยคป.ธ.9 มีผู้สอบได้จำนวน 63 รูป มีรายชื่อดังนี้

1.พระอำนาจ ป.ญาณเมธี วัดจักรวรรดิราชาวาส
2.สามเณรกษิดิศ อุดมสินประเสริฐ วัดจักรวรรดิราชาวาส
3.พระมหาณรินศักย์ ปญฺญาเมธี วัดชนะสงคราม
4.พระมหามานพ ชุติมนฺโต วัดเทพลีลา
5.พระมหาปราโมทย์ ธมฺมปาโมชฺโช วัดธาตุทอง
6.พระมหานคร ปิยธมฺโม วัดบรมนิวาส
7.พระมหาธนศักดิ์ ธมฺมโชโต วัดเบญจมบพิตร
8.พระมหาทัศนะ ทสฺสนีโย วัดเทวราชกุญชร

9. พระมหาวินิจ เขมปญฺโญ วัดน้อยนพคุณ
10.พระมหาบัญชา ปภาสี วัดบางนาใน
11.พระมหาณัฐพล วรณฏฺโฐ วัดปทุมวนาราม
12.พระมหาสวาสดิ์ สมาจาโร วัดมหาพฤฒาราม
13.พระมหาจักรพงษ์ จกฺกวํโส วัดมหาพฤฒาราม
14.พระมหาสงกรานต์ วิสุทฺโธ วัดสร้อยทอง
15.พระมหาณัฐพงศ์ วณฺณโสภโณ วัดสร้อยทอง
16.พระมหาจาตุรงค์ ปฏิภาณกวี วัดสร้อยทอง
17.พระมหาไพรัช ปญฺญาวชิโร วัดสัมพันธวงศ์
18.พระมหาทองสุข สุธโช วัดสามพระยา
19.พระมหาประเวศ เตชปญฺโญ วัดอินทรวิหาร
20.พระมหาวิฑูรย์ ภูริเมธี วัดสุทัศนเทพวราราม

21.พระมหาสรรเสริญ ธีราภินนฺโท วัดสุทัศนเทพวราราม
22.พระมหาทัยนคร เขมจาโร วัดนวลจันทร์
23.สามเณรอดิศักดิ์ กิตไธสง วัดดาวดึงษาราม
24.พระสุพรรณ ป.สุรเตโช วัดบุณยประดิษฐ์
25.พระมหารุ่งอรุณ วรารุโณ วัดโมลีโลกยาราม
26.พระมหาวุฒิศักดิ์ ฐานปญฺโญ วัดโมลีโลกยาราม
27.พระมหาประมินทร์ เขมปญฺโญ วัดโมลีโลกยาราม
28.พระมหาวีรยุทธ วรวีโร วัดโมลีโลกยาราม
29.สามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ วัดโมลีโลกยาราม
30.สามเณรพงศธร ชัยเสน วัดโมลีโลกยาราม
31.สามเณรธฤติ เปี่ยมประเสริฐ วัดโมลีโลกยาราม
32.สามเณรเกียรติภูมิ มาน้อย วัดโมลีโลกยาราม
33.พระมหาแพน วิสุทฺโธ วัดระฆังโฆสิตาราม
34.พระมหาสมอินทร์ อาภากโร วัดรวกบางบำหรุ
35.พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
36.พระมหาวิริทธิพล วีริทฺธิชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
37.พระมหาพงศธร ธีชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
38.พระมหากิตติพันธ์ ธมฺมกิตฺติโก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
39.พระมหาธงชัย ธมฺมปชฺโชโต วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
40.พระมหาธวัชชัย อภิปุณฺโณ วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา

41.สามเณรอุทัย ปัดถาพิมพ์ วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี
42.สามเณรสมเกียรติ ทะนันชัย วัดมหาสอน จ.ลพบุรี
43.สามเณรสิรภพ ชลหาญ วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี
44.พระมหาอัสกรณ์ อคฺคญฺญชโย วัดจันทร์ตะวันตก จ.พิษณุโลก
45.สามเณรพันธาทิพย์ พลนงค์ วัดจองคำ จ.ลำปาง
46.สามเณรฟ้าเกษม ย่อมอารี วัดจองคำ จ.ลำปาง
47.สามเณรสุพจน์ ทวีผล วัดจองคำ จ.ลำปาง
48.พระมหาฉันท์ ฉนฺทกโร วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
49.พระมหาภูวดล ปญฺญาวโร วัดปัญญาวุธาราม จ.เชียงใหม่
50.พระมหาเพิ่มพูน สุขเวสโก วัดไวกูลฐาราม จ.อุดรธานี
51.พระมหาณัฐพล ปญฺญาพโล วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น
52.พระมหาสุภี คุณวีโร วัดสนมหมากหญ้า จ.อุบลราชธานี
53.สามเณรณัฐวุฒิ บรรพชาติ วัดวารินทราราม จ.อุบลราชธานี
54.พระมหาสมศักดิ์ กลฺยาณจารี วัดเกียรติแก้วสามัคคี จ.ศรีสะเกษ
55.พระมหาสมศักดิ์ กิตฺติวโร วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
56.พระมหาวิรัตน์ วิรตโน วัดบ้านเก่าบ่อ จ.อำนาจเจริญ
57.พระมหาธวัชชัย ปญฺญาชโย วัดคิรีวิหาร จ.ตราด
58.พระมหาบัญชา วิสุทฺโธ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
59.พระมหาภพพล เตชพโล วัดปรีดาราม จ.นครปฐม
60.พระมหาฤทธิเกียรติ ติกฺขปญฺโญ วัดทองธรรมิการาม จ.สมุทรสาคร
61.พระมหาชัยวัฒน์ กิตฺติพโล วัดต้นสน จ.เพชรบุรี
62.พระมหาอภิชัย ธีรวิชโย วัดเกตการาม จ.สมุทรสงคราม
63.พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน วัดขันเงิน จ.ชุมพร

ส่วนประโยคบ.ศ.9 มีผู้สอบได้ 2 คน คือ น.ส.สุกัญญา เจริญวีรกุล สำนักเรียนวัดสามพระยา และน.ส.ประสงค์ สมน้อย สำนักเรียนคณะจ.ปทุมธานี

ขอบคุณที่มา : At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู ผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงระดับชั้นเปรียญธรรม

บทความก่อนหน้านี้รู้จักกับเว็บไซต์ covidtracker.5lab.co ตรวจสอบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยว่าอยู่ไหนบ้าง
บทความถัดไปกกพ. แจ้งขั้นตอนการขอรับเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่