ประกาศผลการย้าย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สังกัด สอศ. ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศผลการย้าย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สังกัด สอศ. ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศผลการย้าย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สังกัด สอศ. ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศผลการย้าย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สังกัด สอศ. ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศผลการย้าย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สังกัด สอศ. ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

คำสั่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีมติให้ย้ายข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ โดยในระหว่างดําเนินการย้ายและแต่งตั้งเห็นสมควรแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งที่จะแต่งตั้งก่อน จํานวน ๗๘ ราย รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอให้ผู้ได้รับคําสั่ง ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๘ ให้แล้วเสร็จ และให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อนึ่ง เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ ต่อเนื่อง ขอให้สถานศึกษาที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือยังไม่มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการ ในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ดําเนินการแจ้งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบและพิจารณาให้มีคําสั่ง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาต่อไป

ตำแหน่งผู้อำนวยการ https://bit.ly/3kmp4PF

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการhttps://bit.ly/3m8v0wj

ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มงานการจัดการงานบุคคล 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่