ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกใช้ผลโอเน็ต เป็นส่วนหนึ่งในการ ตัดสินผลการเรียน ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกใช้ผลโอเน็ต เป็นส่วนหนึ่งในการ ตัดสินผลการเรียน ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกใช้ผลโอเน็ต เป็นส่วนหนึ่งในการ ตัดสินผลการเรียน ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รายละเอียดดังนี้

ตามที่ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้ยกเลิกการใช้สัดส่วน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เฉพาะระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยในส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้สัดส่วนคงเดิม นั้น

เนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติไม่ใช้ผลคะแนนการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ยกเลิกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกใช้ผลโอเน็ต เป็นส่วนหนึ่งในการ ตัดสินผลการเรียน ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกใช้ผลโอเน็ต เป็นส่วนหนึ่งในการ ตัดสินผลการเรียน ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่