ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของศธ. ลงวันที่ 27 มกราคม 2564
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของศธ. ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของศธ. ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 รายละเอียดดังนี้

๑.ให้สถานศึกษาทุกแห่งฯยงรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและ ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน ผู้กํากับดูแลอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ปิดการเรียนการสอนในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ เข้มงวดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศน.) กําหนด และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2012 (WD-19) ยังมีจํานวนมาก ทั้งนี้ ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนให้ส่วนราชการ ต้นสังกัดกําหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษา อาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

๓.ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี) ให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้ แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวง สาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานผู้กํากับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยแต่ละห้องเรียนให้มี นักเรียนได้ไม่เกิน ๒๕ คน กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอให้จัดการเรียนการสอนด้วยการสลับวันเรียน

อนึ่ง ให้สถานศึกษาติดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โศวิด 19 (ศบค.) และคณะกรรมการ โรคติดต่อแต่และจังหวัดอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากประกาศฉบับนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จะได้ดําเนินการแก้ไขต่อไป

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของศธ. ลงวันที่ 27 มกราคม 2564
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของศธ. ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่