ดาวน์โหลด!! นโยบายและแนวปฏิบัติ ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลด!! นโยบายและแนวปฏิบัติ ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด!! นโยบายและแนวปฏิบัติ ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

สพฐ.ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ การรับนักเรียน และปฏิทิน การรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จํานวนนักเรียนต่อห้อง

๑. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กปกติ หรือจัดการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส

๑ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน
๒ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละไม่เกิน ๔๐ คน
๓ ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องละไม่เกิน ๔๐ คน

๒. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ให้รับนักเรียนพิการห้องละไม่เกิน ๑๐ คน
๓. โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ ให้มีจํานวนนักเรียนต่อห้องเป็นไปตามประกาศที่ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อ ๔.๑.๓ กรณีที่มีความจําเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่า ๔๐ คน และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ให้โรงเรียนจัดทําแผนการรับนักเรียน เป็น ๓ ระยะ ดังนี้

๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กําหนดห้องละไม่เกิน ๔๐ คน

กรณีมีความจําเป็นให้เพิ่มได้อีกห้องละไม่เกิน ๔ คน (ร้อยละ ๑๐)

๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กําหนดห้องละไม่เกิน ๔๐ คน

กรณีมีความจําเป็นให้เพิ่มได้อีกห้องละไม่เกิน ๒ คน (ร้อยละ ๕)

๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กําหนดห้องละไม่เกิน ๔๐ คน

โดยไม่ให้เพิ่มจํานวนนักเรียนต่อห้อง กรณีที่มีความจําเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่า ๔๐ คน ให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียน ของโรงเรียนให้ความเห็น และเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษา และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสําคัญ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา โดยให้คํานึงถึงผลกระทบกับจํานวนนักเรียน ที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบข้าง และโรงเรียนทุกสังกัดด้วย

ดาวน์โหลด!! นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลด!! นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการ รับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

ปฏิทิน การรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 มีกำหนดการรับสมัครดังนี้

ก่อนประถมศึกษา รับสมัคร 20 – 24 มีนาคม 2564

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร 16 – 20 เมษายน 2564

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร 24 – 28 เมษายน 2564

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัคร 24 – 28 เมษายน 2564

ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการ รับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่