ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2023 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2023 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2023 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online 2023 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) สถานศึกษายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตนเอง ผลการประเมินไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศได้อีกทางหนึ่ง นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2023 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2023 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2023 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2023 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 5
ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2023 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2023 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 6
ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2023 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2023 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 7

ปฏิทินการประเมิน ITA 2566

กรอบระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของ ITA 2566

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ที่ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมามาก เพื่อให้หน่วยงานมีความคุ้นเคยและสามารถวางแผนงานในการปรับปรุงพัฒนาตนเองและดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับปรุงระยะเวลาที่สำคัญ     ในขั้นตอนการเข้าตอบแบบวัด IIT และแบบวัด EIT เพื่อเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานได้มีโอกาสและช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น และขั้นตอน การตอบแบบวัด OIT เพื่อให้หน่วยงานมีระยะเวลาดำเนินการที่มากขึ้น ดังนี้

กรอบระยะเวลาขั้นตอนการประเมิน
เมษายน 2566Workshop ระบบ ITA Online ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ ITA Online ให้กับผู้รับผิดชอบ จำนวน 245 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผ่านการประชุม Video Conference)
พฤษภาคม 2566  – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน     ITA Online ของสถานศึกษาในสังกัด   – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาของตนเอง   – หน่วยงานส่งรายชื่อผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT(2) ให้กับผู้ประเมิน      ผ่านช่องทางที่ผู้ประเมินกำหนด
มิถุนายน 2566  – สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
กรกฎาคม 2566การตอบแบบวัดการรับรู้ IIT   – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้สถานศึกษา   – สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัด  การรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ
กรกฎาคม 2566การตอบแบบวัดการรับรู้ EIT
v EIT (1)
– ผู้ประเมินเปิดระบบการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้กับหน่วยงานที่ถูกประเมิน
– หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางแบบวัดการรับรู้ของ    
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก    
  เข้ามาตอบโดยจะต้องนำ QR Code ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานv EIT (2)
– ผู้ประเมินส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยตรง (ตามช่องทางที่หน่วยงานได้ทำการลงทะเบียน)  **หมายเหตุ** : แบบวัดการรับรู้ EIT (1) หมายถึง ส่วนที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วยตนเอง แบบวัดการรับรู้ EIT (2) หมายถึง ส่วนที่ผู้ประเมินวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญของหน่วยงาน
สิงหาคม 2566การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล OIT   – สถานศึกษาดำเนินการตอบแบบสำรวจ OIT
สิงหาคม 2566การตรวจให้คะแนนและข้อเสนอแนะ ประมวลผลการประเมิน   – ผู้ประเมินตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ (โดยกำหนดคะแนนไว้ในไฟล์ spreadsheet ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด )
สิงหาคม 2566  – ผู้ประเมินจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ตาม Template เอกสารที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด )
กันยายน 2566  การประกาศผลคะแนน ITA Online   – ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาและนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         ขั้นพื้นฐาน (ส่งไปยังช่องทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       ขั้นพื้นฐานกำหนด)

*ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การประเมิน ITA ในปีนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญใน 4 เรื่อง ได้แก่

  1. วิธีการเข้าตอบออนไลน์ เปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐเข้าร่วมตอบแบบวัด IIT และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือติดต่อกับภาครัฐเข้าร่วมตอบแบบวัด EIT จะเป็นการเข้าตอบด้วยตนเองโดยต้องใช้รหัสหน่วยงานในการเข้าตอบ
  1. การจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การจัดเก็บข้อมูลจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐในการเข้าตอบด้วยตนเอง โดยหน่วยงานจะต้องกำกับติดตามให้มีผู้ตอบตามเงื่อนไขที่กำหนด (กลุ่มที่ 1) ส่วนผู้ประเมินจะเป็นผู้วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จากนั้นจะมีการจัดเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง (กลุ่มที่ 2)
  2. ประเด็นคำถามในแบบวัด OIT เพิ่มประเด็นนโยบาย “No Gift Policy” ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) และเพิ่มประเด็นการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
    มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562นำไปสู่การปรับปรุงข้อคำถามใหม่ในแบบวัด OITนอกจากนี้ ยังมีการปรับลด/ควบรวมบางข้อคำถาม และปรับปรุงองค์ประกอบด้านข้อมูลในแต่ละข้อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  3. ประเด็นคำถามในแบบวัด IIT และแบบวัด EIT มีการปรับปรุงข้อความในข้อคำถามให้มีความกระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความสับสนของผู้ตอบ

*ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งไส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Onine) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่