หน้าแรก ข่าวการศึกษา บอร์ด ก.ค.ศ.เคาะตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการครูฯ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. , รศ. และ ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา

บอร์ด ก.ค.ศ.เคาะตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการครูฯ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. , รศ. และ ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา

บอร์ด ก.ค.ศ.เคาะตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการครูฯ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. , รศ. และ ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา

255
0
บอร์ด ก.ค.ศ.เคาะตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการครูฯ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. , รศ. และ ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา
บอร์ด ก.ค.ศ.เคาะตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการครูฯ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. , รศ. และ ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา

บอร์ด ก.ค.ศ.เคาะตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการครูฯ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. , รศ. และ ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สัญจร ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. , รศ. และ ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ตามที่ สอศ. ขอให้ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ.และ ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายมาตรา 38 ก. วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้มีตำแหน่งคณาจารย์ในหน่วยงานการศึกษาที่สอนในระดับปริญญา และมาตรา 40 กำหนดให้ตำแหน่ง อาจารย์ ผศ. , รศ. และ ศ. เป็นตำแหน่งทางวิชาการ โดยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งคณาจารย์ ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม และมาตรา 53 (6) กำหนดให้การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ.และ ศ. ตามมาตรา 38 ก (3) ถึง (6) ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่แทน ก.ค.ศ.

“ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว เห็นว่า สถาบันการอาชีวศึกษามีงานหลักด้านการสอนและวิจัยเทียบเคียงได้กับลักษณะงานของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยบริบทการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการก็มีหลักการเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้การยกระดับวิชาชีพครูสายอาชีวศึกษาให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำการสอนในระดับปริญญาของสถาบันการอาชีวศึกษาอยู่ก่อน วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ประกาศใช้บังคับให้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ ก.ค.ศ. จึงเห็นชอบในหลักการให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการปรับตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว.

ขอบคุณที่มา : Facebook At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล (E-mail) โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
บทความถัดไปเผยแพร่ผลงานรายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่