สพฐ.ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักการดำเนินการรับนักเรียนอย่างปลอดภัย การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล

สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สพฐ.ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3
สพฐ.ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพฐ.ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4

จำนวนนักเรียนต่อห้อง
โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กปกติ หรือจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน
ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละไม่เกิน ๔๐ คน
ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้รับนักเรียนพิการห้องละไม่เกิน ๑๐ คน

โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ ให้มีจำนวนนักเรียนต่อห้อง
เป็นไปตามประกาศการจัดตั้งโรงเรียน และที่ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน

โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษให้มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเป็นไปตามประกาศ
ขอเปิดห้องเรียนพิเศษที่ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน
ทั้งนี้ ในส่วนของข้อ ๔.๑.๓ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๗ กำหนดห้องละไม่เกิน ๔๐ คน โดยไมให้เพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้อง
ห้องละไม่เกิน ๔๐ คน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่