หน้าแรก ข่าวการศึกษา นายกฯย้ำ อาชีวะ เป็นกำลังสำคัญของประเทศ แนะดึงเอกชนร่วมพัฒนาการเรียนการสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่

นายกฯย้ำ อาชีวะ เป็นกำลังสำคัญของประเทศ แนะดึงเอกชนร่วมพัฒนาการเรียนการสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่

นายกฯย้ำ อาชีวะ เป็นกำลังสำคัญของประเทศ แนะดึงเอกชนร่วมพัฒนาการเรียนการสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่

503
0
นายกฯย้ำ อาชีวะ เป็นกำลังสำคัญของประเทศ แนะดึงเอกชนร่วมพัฒนาการเรียนการสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่
นายกฯย้ำ อาชีวะ เป็นกำลังสำคัญของประเทศ แนะดึงเอกชนร่วมพัฒนาการเรียนการสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่

นายกฯย้ำ อาชีวะ เป็นกำลังสำคัญของประเทศ แนะดึงเอกชนร่วมพัฒนาการเรียนการสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่

นายกฯย้ำ อาชีวะ เป็นกำลังสำคัญของประเทศ แนะดึงเอกชนร่วมพัฒนาการเรียนการสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่
นายกฯย้ำ อาชีวะ เป็นกำลังสำคัญของประเทศ แนะดึงเอกชนร่วมพัฒนาการเรียนการสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่
นายกฯย้ำ อาชีวะ เป็นกำลังสำคัญของประเทศ แนะดึงเอกชนร่วมพัฒนาการเรียนการสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่
นายกฯย้ำ อาชีวะ เป็นกำลังสำคัญของประเทศ แนะดึงเอกชนร่วมพัฒนาการเรียนการสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน “การขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกำลังสอง” โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคเอกชน นักศึกษาเข้าร่วมงาน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษ ความตอนหนึ่งว่า การศึกษาและการพัฒนามนุษย์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างชาติ สร้างประเทศ ผลิตบุคลากรให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน คนไทยสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีรายได้ และสามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวได้

ซึ่งการจัดงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและอาชีวะไทย รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้มีโอกาสทบทวนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่เป็นระดับสากลและทันสมัย ตลอดจนสามารถนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า การผลิตบุคลากรให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน ยังเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ จำเป็นต้องปรับรูปแบบให้สอดรับกับบริบทโลก และทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศ และมีฝีมือในสาขาวิชาชีพ ตลอดจนมีทักษะที่เป็นที่ต้องการ และมีความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

โดยรัฐบาลมีหน้าที่ในการแก้ไข ขจัดปัญหาและอุปสรรค ที่เป็นสิ่งกีดขวางการดำเนินภารกิจด้านการศึกษา รวมถึงด้านการจัดสรรงบประมาณ หากคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบ ปรับแนวทางการบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รัฐบาลก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน เช่นเดียวกับปัญหาอื่น ๆ ที่เป็นข้อติดขัดในการขับเคลื่อนด้านการศึกษา ให้เดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว และคล่องตัวมากขึ้น

ขณะที่ ประเทศกำลังพัฒนา 7 อุตสาหกรรมใหม่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเชื่อมโยงทั้งประเทศ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งผมมอบนโยบายให้ทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงทุกภาคส่วน และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของอาเซียนในการขนส่งสินค้า

ดังนั้น เมื่อรัฐปรับวิธีการทำงานดูแลทั้ง 6 ภาคของประเทศ โดยแบ่งทั้ง4ภาค ,EEC และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีงบประมาณตรงกับความต้องการของพื้นที่ ผมดีใจที่อาชีวศึกษามองเป้าหมาย และมองย้อนกลับไปจุดที่จะทำให้ถึงเป้าหมายได้อย่างไร เกิดการขับเคลื่อนไปด้วยกัน

ทั้งนี้ ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน จะเป็นสิ่งสำคัญในการร่วมกันผลิตกำลังคนอาชีวะทักษะสูง ที่เข้าถึงความต้องการที่เกิดขึ้น และตอบโจทย์ประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาอาชีวศึกษาในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศไทย

จากการมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ พร้อมต่อการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้จริง และยังสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมพัฒนาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งในระยะยาวจะช่วยให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายกฯย้ำ อาชีวะ เป็นกำลังสำคัญของประเทศ แนะดึงเอกชนร่วมพัฒนาการเรียนการสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่
นายกฯย้ำ อาชีวะ เป็นกำลังสำคัญของประเทศ แนะดึงเอกชนร่วมพัฒนาการเรียนการสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่

ภายหลังพิธีฯ นายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการอาชีวะยกกำลังสอง ณ บริเวณภายในห้องประชุมปทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาทิ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Technology) หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Robotics) นวัตกรรม เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) และรถยนต์ไฟฟ้า ELECTRIC VEHICLE (EV)

ขอบคุณที่มา : Facebook อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดด่วน!! คู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว21 จัดทำโดย สพม.31
บทความถัดไปแนะนำคอร์สเรียนเรื่องการเงินออนไลน์ ฟรี!! ได้ใบรับรอง (Certificate) จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่