มาแล้ว!! ก.ค.ศ. ประกาศตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และคู่มือวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (PA) ว22/2564
มาแล้ว!! ก.ค.ศ. ประกาศตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และคู่มือวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (PA) ว22/2564

มาแล้ว!! ก.ค.ศ. ประกาศตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และคู่มือวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (PA) ว22/2564

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว22 เรื่อง การกําหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังนี้

ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ และตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา ซึ่งกําหนดให้มีการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และการประเมินคําขอ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รวม 3 ด้าน โดยในการจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน และการประเมิน ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้ดําเนินการตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด สําหรับการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กําหนดให้นําเสนอข้อมูลในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ หรือไฟล์ดิจิทัล หรือเอกสารหลักฐาน แล้วแต่กรณี นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. กําหนดตัวชี้วัดการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ตัวชี้วัดการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ และแบบประเมินฯ ทั้ง ๓ ด้าน รวมทั้งรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๔ ซึ่งประกอบด้วย แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ฯลฯ ดังปรากฏใน คู่มือการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ และตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

๒. กําหนดให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ทําหน้าที่เป็น คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพฯ (ด้านที่ ๓ หรือด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๑) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ หรือ ๖ แล้วแต่กรณี ดําเนินการประเมินเมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์ จะยื่นคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่อ้างถึง ๑ – ๔ และขอนําผล การพัฒนาคุณภาพฯ (ด้านที่ ๓ หรือด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๑) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ หรือ ๖ แล้วแต่กรณี มารายงานรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามที่กําหนดไว้ในช่วงเปลี่ยนผ่านของหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ที่อ้างถึง ๑ – ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ก.ค.ศ. ประกาศตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และคู่มือวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (PA) ว22/2564
ก.ค.ศ. ประกาศตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และคู่มือ วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (PA) ว22/2564
ก.ค.ศ. ประกาศตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และคู่มือวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (PA) ว22/2564
ก.ค.ศ. ประกาศตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และคู่มือวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (PA) ว22/2564

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ลิงก์สำรองคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

– ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่ (PA)
– ว21/2564 ก.ค.ศ. ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
– ว10-12 ก.ค.ศ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ใหม่) 4 สายงาน
– ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะการให้ได้รับงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่