ตรีนุช เผย อีก 2 ปีได้สอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู
ตรีนุช เผย อีก 2 ปีได้สอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู

ตรีนุช เผย อีก 2 ปีได้สอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคุรุสภาว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ… โดยการแก้ไขเนื้อหาสาระของร่างดังกล่าว คือ “ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 7 สมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบด้วย (ก) ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่ วิชาชีพครู วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวิชาเอกตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ส่วน (ข) การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทั้งนี้ให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เมื่อคุรุสภาปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับวิชาเอกที่จะดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า สำหรับการปรับปรุงแก้ไขร่างฉบับดังกล่าว ที่ประชุมเห็นว่า การจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู และด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563นั้น เป็นการดำเนินการตามกฎหมายที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา ตามมาตรา 20 (1) ซึ่งมีสภาพบังคับให้คุรุสภาดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังนั้นเราจึงมองว่าการสอบวิชาเอกยังคงให้มีอยู่ต่อไปแต่จะปรับกรบวนการสอนวิชาเอกใหม่ว่าจะมีการนำมาใช้เพื่อทดสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้อย่างไรบ้างดังนั้นการทดสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่จะมีขึ้นในเดือนก.พ.2565 นี้จะยังไม่มีการทดสอบวิชาเอกเกิดขึ้นแต่เมื่อกระบวนการพัฒนาการสอบวิชาเอกเสร็จสิ้นภายใน 2 ปีต่อจากนี้นักศึกษาครูที่จบการศึกษาในปี 2567 อาจจะต้องได้รับการทดสอบวิชาเอกเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.

ขอบคุณที่มา : Facebook At_HeaR #ข่าวจริงเข้าหู

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พลังงานทดแทน ผ่านเกณฑ์ 70 % จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
บทความถัดไปการอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะ และการจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. โดยสพป.นนทบุรี เขต2
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่