หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ คุณครูดูที่นี่!! การตรวจสอบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ด้วยตนเอง ทำอย่างไร

คุณครูดูที่นี่!! การตรวจสอบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ด้วยตนเอง ทำอย่างไร

คุณครูดูที่นี่!! การตรวจสอบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ด้วยตนเอง ทำอย่างไร

2975
0
คุณครูดูที่นี่!! การตรวจสอบคุณสมบัติการขอเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ด้วยตนเอง ทำอย่างไร
คุณครูดูที่นี่!! การตรวจสอบคุณสมบัติการขอเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ด้วยตนเอง ทำอย่างไร

คุณครูดูที่นี่!! การตรวจสอบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ด้วยตนเอง ทำอย่างไร

วันนี้ครูอาชีพดอทคอม ได้เรียบเรียงและสรุปรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (สายงานการสอน) มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2560 ขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธีการฉบับใหม่ได้ง่ายขึ้น อันจะสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในอนาคตได้ต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ได้อ่านสรุปรายละเอียดฉบับนี้แล้ว ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ในการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะควรศึกษาเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (สายงานการสอน) มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2560 ที่ลิงค์นี้ อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด

คุณครูดูที่นี่!!  การตรวจสอบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ด้วยตนเอง ทำอย่างไร
คุณครูดูที่นี่!! การตรวจสอบคุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ด้วยตนเอง ทำอย่างไร 2

พิจารณาคุณสมบัติรายข้อต่อไปนี้

1. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะที่ได้รับ…นับถึงวันยื่นคำขอ (วันที่ยื่นคำขอ 10 กันยายน 2566)

ปีที่ 1 11 กันยายน 2561 10 กันยายน 2562
ปีที่ 2 11 กันยายน 2562 10 กันยายน 2563
ปีที่ 3 11 กันยายน 2563 10 กันยายน 2564
ปีที่ 4 11 กันยายน 2564 10 กันยายน 2565
ปีที่ 5 11 กันยายน 2565 10 กันยายน 2566

แสดงว่า สามารถยื่นคำขอได้ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2566 (ครบ 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ)

2. ชั่วโมงการปฏิบัติการ

– ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ = 800 ชั่วโมง/ปี (รวม 5 ปี = 4,000 ชั่วโมง)

– เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ  = 900 ชั่วโมง/ปี (รวม 5 ปี = 4,500 ชั่วโมง) นับถึงวันที่ยื่นคำขอ (ตัวอย่างยื่นวันที่ 10 กันยายน 2566) แยกเป็น

1) ชั่วโมงตามตารางสอน คือ จำนวนชั่วโมงตามหลักสูตร + ประสบการณ์การเรียนรู้ + ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน

2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ คือ งานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา +การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมง/ปี + งาน 4 ฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย (งานบุคคล งบประมาณ วิชาการ ทั่วไป)

3) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น = ตอบสนองนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. หน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น

3. ห้ามโดนวินัย ภายใน 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอ (ตัวอย่างคือตั้งแต่ 11 ตุกันยายน 2561 – 10 กันยายน 2566  )

4. มีชั่วโมงการพัฒนาหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง / ต้นสังกัดรับรอง /ออนไลน์ ตาม ว22/2560 ต้องมีการอบรมทุกที ต่อเนื่อง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอ (ผ่าน 3 ใน 5 ปีการศึกษา ประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

          เช่นตัวอย่าง ยื่นคำขอ 30 กันยายน 2566 ปลายปีการศึกษา 2566 คือ ปีการศึกษา 2565 2564 2563 2562 2561 ใช้แบบ วฐ.2

          สิ้นภาคเรียนที่ 1 นำเสนอ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด เพื่อให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนประเมิน เพื่อการพัฒนา (ยังไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง)

          สิ้นภาคเรียนที่ 2 หลัง 15 พฤษภาคม ปีถัดไป นำเสนอ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนประเมิน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง โดยจำนวนกี่คน และวิทยฐานะกรรมการไม่ได้ระบุ เป็นบุคลากรในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ได้ กำหนดตารางคุณสมบัติดังนี้

ปีกศ.1 16 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2562
ปีกศ.2 16 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2563
ปีกศ.3 16 พฤษภาคม 2563 15 พฤษภาคม 2564
ปีกศ.4 16 พฤษภาคม 2564 15 พฤษภาคม 2565
ปีกศ.5 16 พฤษภาคม 2565 15 พฤษภาคม 2566

          หมายเหตุ :

1. ห้วงเวลาคุณสมบัติข้อ 1 และ ข้อ 5 ไม่ใช่เวลาเดียวกัน

2. คุณสมบัติข้อ 1-4 นับถึงวันที่ยื่นขอ

3. คุณสมบัติข้อ 5 นับเป็นปีการศึกษาที่เสร็จสิ้นก่อนวันยื่นคำขอ

เอกสารประกอบ ที่นี่

ที่มา : หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2560

บทความก่อนหน้านี้กศจ. สิงห์บุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 14 อัตรา รายงานตัว 2 ธันวาคม 2562
บทความถัดไปกศจ.หนองบัวลำภู เรียกบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย 23 ธันวาคม 2562 จำนวน 30 อัตรา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่