หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนมาก!! สพฐ.เชิญประชุมทางไกล สื่อสารสร้างความเข้าใจ แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ด่วนมาก!! สพฐ.เชิญประชุมทางไกล สื่อสารสร้างความเข้าใจ แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ด่วนมาก!! สพฐ.เชิญประชุมทางไกล สื่อสารสร้างความเข้าใจ แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

1477
0
ด่วนมาก!! สพฐ.เชิญประชุมทางไกล สื่อสารสร้างความเข้าใจ แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ด่วนมาก!! สพฐ.เชิญประชุมทางไกล สื่อสารสร้างความเข้าใจ แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ด่วนมาก!! สพฐ.เชิญประชุมทางไกล สื่อสารสร้างความเข้าใจ แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ด่วนมาก!! สพฐ.เชิญประชุมทางไกล สื่อสารสร้างความเข้าใจ แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ด่วนมาก!! สพฐ.เชิญประชุมทางไกล สื่อสารสร้างความเข้าใจ แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจัดประชุมผ่านระบบการประชุม ทางไกล (Video conference) เรื่อง การสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งให้รับทราบและดําเนินการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้ดําเนินการ ดังนี้

1. แจ้งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล การจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 ช่องทางหลัก ได้แก่

  1. www.youtube.com/obectvonline
  2. www.facebook.com/obectvonine
  3. www.obectv.tv

2. แจ้งเชิญชวน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Videoconference) ในช่องทางตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

3. การประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) จะเปิดให้มีการสื่อสาร แบบสองทางในช่วงการตอบข้อซักถาม จากคําถามผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 ช่องทางหลัก ได้แก่

  1. www.youtube.com/obectvonline
  2. www.facebook.com/obectvonine
  3. www.obectv.tv
ด่วนมาก!! สพฐ.เชิญประชุมทางไกล สื่อสารสร้างความเข้าใจ แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ด่วนมาก!! สพฐ.เชิญประชุมทางไกล สื่อสารสร้างความเข้าใจ แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ขอบคุณที่มา : สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here