ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.
ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.

ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform หรือ DEEP ในการ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์สําหรับคนไทยทุกคน นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความท้าทายของคนในยุค Digital Disruption โดยกําหนดเปิดใช้งานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ

ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.
ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.

1. โรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้เตรียมการ จัดการเรียนการสอน ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้ดูแลระบบ DEEP ระดับโรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน

2. แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน

3. ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.
ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.

2. “ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่

1. ดําเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th

2. พิจารณาและตรวจสอบการนําเข้าข้อมูลผ่านระบบระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th

3. ให้คําปรึกษาและทําการช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาติดขัดด้านระบบระหว่างจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th

4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th

นายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่

1. ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเฉพาะกิจทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน VWWW.deep.go.th

2. พิจารณาการให้ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูล

3. จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลเฉพาะกิจ

4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

3. กำหนดการลงทะเบียนเข้าใช้งาน DEEP

ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.
ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.

4. วิธีการลงทะเบียน เข้าใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ deep.go.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่