ด่วนที่สุด สพฐ.แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน ประชุมออนไลน์ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ด่วนที่สุด สพฐ.แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน ประชุมออนไลน์ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ด่วนที่สุด สพฐ.แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน ประชุมออนไลน์ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ด่วนที่สุด แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน ประชุมออนไลน์ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ด่วนที่สุด แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน ประชุมออนไลน์ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทําแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform (DEEP) และจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น เพื่อให้การดําเนินงาน เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งผู้ดูแล ระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๑ คน มีหน้าที่จัดการ ดูแล และสนับสนุน การใช้งาน ระบบ DEEP ให้โรงเรียนในสังกัด และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษา แต่งตั้งผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับโรงเรียน ซึ่งมีหน้าที่จัดการ ดูแล การใช้งานระบบ DEEP ในโรงเรียน โดยมีสัดส่วน ครู ๕๐ คน ต่อผู้ดูแลระบบ ๑ คน โดยส่งข้อมูล ชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประชาชน และ วันเดือนปีเกิด ให้ผู้ดูแลระบบในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการระบบ DEEP

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดการประชุมผู้ดูแลระบบ DEEP ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ดูแลระบบในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมด้วยระบบ Conference ในเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. โดยเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และข้อมูลของผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับโรงเรียน (ชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการใช้งานระบบ

๒. ผู้ดูแลระบบในระดับโรงเรียน ประชุมด้วยระบบออนไลน์ผ่านช่องทาง

Obec tv : http://www.obectv.tv

Youtube : https://www.youtube.com/obectvonline

Facebook : http://www.facebook.com/obectvonline

ในเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยเตรียมอุปกรณ์สําหรับรับชมการประชุมด้วยระบบออนไลน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการใช้งานระบบ DEEP

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่