ด่วนที่สุด!! เรื่อง ข้อมูลการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา
ด่วนที่สุด!! เรื่อง ข้อมูลการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา

ด่วนที่สุด!! เรื่อง ข้อมูลการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 สพฐ. มีหนังสือราชการ ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง ข้อมูลการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา รายละเอียดดังนี้

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมผู้อํานวยการสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานในการนําเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีการ ชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนําเข้า สู่ระบบการศึกษา จํานวน ๕ ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ ๑ ปักหมุดด้วย Application เพื่อค้นหาถิ่นที่อยู่ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ขั้นตอนที่ ๒ มอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้แก่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ขั้นตอนที่ ๓ การเปิดตัวโครงการ การค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕
ขั้นตอนที่ ๔ Check in ด้วย Application “พาน้องกลับห้องเรียน” โดยการค้นหาและ ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเป็นรายบุคคลทั่วประเทศ และนําเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือส่งต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ ๕ แผนรองรับการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา เพื่อมิให้เด็กที่กลับเข้าสู่ ระบบการศึกษาแล้ว ต้องหลุดออกจากระบบอีก ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ จึงขอแจ้งข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน สําหรับเตรียมการลงพื้นที่ในการค้นหาและติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน จํานวนทั้งสิ้น ๒๔,๘๑๑ คน จําแนกเป็นข้อมูลนักเรียน ๒ กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ ๑ ข้อมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งเป็นนักเรียน ทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ : ระดับชั้นอนุบาล ๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) ที่ได้รับเงินเยียวยาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ ๘๐๐ บาท โดยที่นักเรียน รับเงินไปแล้ว แต่ไม่พบข้อมูลการเรียนต่อ (ข้อมูลภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔) จํานวน ๑๔,๕๕๓ คน

ทั้งนี้ สําหรับแนวทางการค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โดยใช้ Application สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และ โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งทราบ ในโอกาสต่อไป

ด่วนที่สุด!! เรื่อง ข้อมูลการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา 3
ด่วนที่สุด!! เรื่อง ข้อมูลการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา
ด่วนที่สุด!! เรื่อง ข้อมูลการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ >>>

ขอบคุณที่มา : สนผ.สพฐ. สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ไฟล์ Excel ใช้งานง่าย เครดิต เพจ N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6
บทความถัดไปดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงเล่ม 1 – 3 โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่