หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563

3915
0
ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563
ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563 และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9
ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติพร้อมกันทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ อาทิ กิจกรรมบําเพ็ญกุศล หรือบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ และกิจกรรมน้อมรําลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ จึงขอให้ สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และโรงเรียนในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ อาทิ กิจกรรมบําเพ็ญกุศล หรือบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล กิจกรรม เทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ และกิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนําลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ร่วมจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ นิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมเรียงความวันพ่อ จดหมายถึงพ่อหรือผู้มีอุปการคุณ ประกวดภาพวันพ่อ สายใยแห่งความรัก และอื่น ๆ พร้อมรายงานผล การจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ ส่งไปยังสํานักงาน ศึกษาธิการจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ มายังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here