ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทักษะ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นการรวมกลุ่มของคนจํานวนมาก มีความเสี่ยงสูงในสถานการณ์ดังกล่าว และมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนจํานวนชั่วโมงเท่าเดิม แต่ครูต้องสอนให้ได้ครบตาม หลักสูตรในระยะเวลาที่จํากัด ซึ่งนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งการดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. เลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ออกไป ๑ รอบปี จากเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ไปเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๒. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เจ้าภาพ การจัดงานระดับชาติเป็นจังหวัดเดิม คือ จังหวัดร้อยเอ็ด ราชบุรี น่าน และ สตูล

๓. รูปแบบการจัดงานและกิจกรรมการแข่งขันคงเดิม จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายอํานาจ วิชยานุวัติ) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่