หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งสพท. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือน

ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งสพท. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือน

ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งสพท. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือน

28227
0
ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งสพท. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือน
ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งสพท. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือน

ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งสพท. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7147 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือน

ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งสพท. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือน
ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งสพท. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือน

ตามกฎ ก.ค.ศ. ที่อ้างถึง ๑ กําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตําแหน่งและวิทยาฐานะในอันดับ คศ. ๒ คศ. ๓ หรือ คศ. ๔ ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้อีกหนึ่ง อันดับเท่านั้น นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา พบว่าสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนคลาดเคลื่อนซึ่งไม่ถูกต้องและสอดคล้องตามกฎ ก.ค.ศ. ที่อ้างถึง ๑ ส่งผลให้มีการจ่ายเงินเดือน เกินสิทธิไป เพื่อให้การจ่ายเงินเดือนเป็นไปตามกฎหมาย จึงขอให้ สพฐ. ดําเนินการดังนี้

๑. ตรวจสอบคําสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้พ้นจากราชการไปก่อน วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ (ก่อนเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําของกรมบัญชีกลาง) และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือน ของตําแหน่งและไม่มีสิทธิได้รับวิทยฐานะที่ สพฐ. มีคําสั่งให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ เงินเดือนเดิมทุกราย แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขคําสัง พร้อมให้ถือปฏิบัติตาม กฎ ก.ค.ศ. ตามที่อ้างถึง ๑ ให้ถูกต้องด้วย

๒. เรียกเงินคืนจากข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาผู้ซึ่งได้พ้นจากราชการไปก่อน วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปรากฏตามรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นําส่งคืนคลังต่อไป ตามที่อ้างถึง ๒

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์แนบ

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here