ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งชะลองบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการประเมิน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งชะลองบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการประเมิน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งชะลองบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการประเมิน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งชะลองบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการประเมิน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3609 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563เรื่อง ชะลองบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมิได้จัดสรรงบประมาณไปให้เพื่อประกอบการพิจารณา จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกําหนดให้รายงานข้อมูล ครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COVID-19) ส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น และเงินทุนสํารองจ่าย ตามมาตรา ๔๕ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับ ผลกระทบ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพียงพอต่อความจําเป็นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ชะลอการรายงานข้อมูลจํานวนผู้ยื่นคําขอรับ การประเมินที่ได้ส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ปผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ครั้งที่ ๓ ตามปฏิทินดําเนินการ ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้ไปขอรับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

ครูอาชีพดอทคอม

บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button