ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเพิ่มเติม ที่ ศธ 04009/ว2890
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเพิ่มเติม ที่ ศธ 04009/ว2890

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเพิ่มเติม ที่ ศธ 04009/ว2890

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอัตราเกษียณอายุราชการ และหากมีความประสงค์ขอรับจัดสรรคืนอัตราว่างดังกล่าว ให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้

๑. อนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าของอัตราว่างและมีความประสงค์ขอรับ จัดสรรคืนอัตราตังกล่าว เพื่อนำไปบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น จำนวน ๑,๕๕๑ อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. อนุมัติจัตสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อนำไปจัดสรรให้สถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเตือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูตังนี้

๒.๑ จัดสรรคืนให้สถานศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๕๐ คนขึ้นไป หรือ สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษต่าง ๆ) จำนวน ๒,๕๔๕ อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒.๒ จัดสรรคืนให้สถานศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ (สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนขึ้นไป หรือ เป็นสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาหรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ) จำนวน ๕๓๔ อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามรายชื่อข้อ ๒ ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทางเสนอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง เสนอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อนำเสนอ กศจ. พร้อมความเห็นของ กศจ. ต้นทาง ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเตือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.ศ. กำหนด

๓.๒ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทางและปลายทางดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเตือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมส่งคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานโดยให้จัดทำข้อมูลไว้สำหรับควบคุมการใช้ตำแหน่งให้ตรงกันด้วย

๔. อัตราว่าง จำนวน ๑,๗๓๘ อัตรา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของอัตราไม่ประสงค์ขอรับจัดสรรคืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สงวนอัตราว่างดังกล่าวไว้สำหรับบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเพิ่มเติม ที่ ศธ 04009/ว2890 3
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเพิ่มเติม ที่ ศธ 04009/ว2890 4

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

0. ว 2890

1.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

4.สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทำความรู้จักนักเรียน เพื่อป้องกันและฟื้นฟูภาวะ Learning loss จาก Inskru
บทความถัดไปขอเชิญ Workshop ออนไลน์ หัวข้อ “ก่อนเปิดเทอมนี้ มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์มาแบ่งปัน” วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 โดยครูคลับ และStarfish AcademyStarfish Academy
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่