ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ไม่นับรวมการจ้างจากงบเงินอุดหนุนและ การจ้างครูชาวต่างชาติ

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๓๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ประสงค์ จะจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งเอกสารการขออนุมัติการจ้าง ลูกจ้างดังกล่าวไปให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดําเนินการขออนุมัติกรมบัญชีกลาง และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๓๑๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แจ้งว่าการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ให้รวมถึง สถานศึกษาในสังกัด โดยต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอเพื่อรองรับการจ่ายเงินสมทบการประกันสังคม ในฐานะนายจ้าง และการขออนุมัติการจ้างดังกล่าวไม่รวมการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ได้รับการประสานจากกรมบัญชีกลางว่า การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณไม่นับรวมการจ้างจากงบเงินอุดหนุนและ การจ้างครูชาวต่างชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการขออนุมัติการจ้าง ในแบบ ลจ. ๑ – ๕ ให้ระบุตําแหน่ง เงื่อนไขการจ้าง อัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยแบบลจ. ๑ ให้จัดส่งจํานวน ๒ ชุด

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้คุณครูต้องรู้!! การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ อบรมฟรีวันนี้ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี
บทความถัดไปครูแชร์วีรกรรมของสองนักเรียนแสบ หลังทราบเหตุผลภายหลังทำครูอึ้ง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่