หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น....

ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

3591
0
ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านระบบประชุมทางไกล เรื่อง ขอเชิญคณะผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรการจัการเรียนการสอนทางไกลในสถานกรณ์การแพร่ระบาด ของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dlthailand.com/covid-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และรัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ. ๒๕๔๘ ทั่วราชอาณาจักร  ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ถึวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ทำให้กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีสาระสำคัญในการเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินกาจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เทคนิค รวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียน จึงได้กำหนดให้มีการอบรมการจัดการเรียนถารสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๕.๓๐ น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอไห้ตำเนินการดังนี้                                           

๑ มอบหมายให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๕.๓๐ น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านช่องทางดังนี้

๑) ช่องสัญญาณ DLTV ๑๕

๒) www.dltv.ac.th

๓) https://www.youtube.com/obectvonline

๔)https://www.facebook.com/obectvonline/ และ

๕) www.obectv.tv

๒ การอบรมผ่านระบนการประชุมทางไกล (Video Conference) ครั้งนี้ เป็นการอบรมแบบสื่อสารทางเดียวหากมีคำถามหรือช้อสงสัย สามารถติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ ๗ หมายเลข ได้แก่ ๐-๒๖๒๘-๕๑๑๔-๖ และ  ๐-๒๖๒๘-๖๗๐๔-๗ ตามสิ่งที่ส่งมาตัวย ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 5
ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 6
ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 7
ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 8
บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดที่นี่ แบบเรียนเร็ว ชั้น ป.1-3 ส่งต่อถึงผู้ปกครอง ให้นักเรียนฝึกอ่านช่วงปิดเทอมยาว
บทความถัดไปวิธีการใช้งาน Hangouts Meet เข้าใจง่าย ในไม่กี่ขั้นตอน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่