หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด!! สพฐ.สั่งทุกโรงเรียนรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ภายใน 25 พฤษภาคม 2563

ด่วนที่สุด!! สพฐ.สั่งทุกโรงเรียนรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ภายใน 25 พฤษภาคม 2563

ด่วนที่สุด!! สพฐ.สั่งทุกโรงเรียนรายงานการจัดการเรียนการสอนทางวไกลฯ ภายใน 25 พฤษภาคม 2563

957
0
ด่วนที่สุด!! สพฐ.สั่งทุกโรงเรียนรายงานการจัดการเรียนการสอนทางวไกลฯ ภายใน 25 พฤษภาคม 2563
ด่วนที่สุด!! สพฐ.สั่งทุกโรงเรียนรายงานการจัดการเรียนการสอนทางวไกลฯ ภายใน 25 พฤษภาคม 2563

ด่วนที่สุด!! สพฐ.สั่งทุกโรงเรียนรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ภายใน 25 พฤษภาคม 2563 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ ว605 รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.สั่งทุกโรงเรียนรายงานการจัดการเรียนการสอนทางวไกลฯ ภายใน 25 พฤษภาคม 2563
ด่วนที่สุด!! สพฐ.สั่งทุกโรงเรียนรายงานการจัดการเรียนการสอนทางวไกลฯ ภายใน 25 พฤษภาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ ว605 รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้โรงเรียนนสังกัดเตรียมความพร้อมในการจัดการเรีนยการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 เพื่อตรวจสอบความพร้อม และปรับพื้นฐานการเรียนการสอนทางไกล ก่อนการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำหรับโรงเรียน พร้อมกำหนดการรายงานผล เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2 และ 3 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต รายงานผลตามกำหนดการ

จึงเรียนมาพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ด่วนที่สุด!! สพฐ.สั่งทุกโรงเรียนรายงานการจัดการเรียนการสอนทางวไกลฯ ภายใน 25 พฤษภาคม 2563
ด่วนที่สุด!! สพฐ.สั่งทุกโรงเรียนรายงานการจัดการเรียนการสอนทางวไกลฯ ภายใน 25 พฤษภาคม 2563

การกรอกข้อมูล

กรอกข้อมูลรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here