หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด!! สพฐ.การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติการงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด!! สพฐ.การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติการงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด!! สพฐ.การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติการงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3559
1
ด่วนที่สุด!! สพฐ.การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติการงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด!! สพฐ.การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติการงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด!! สพฐ.การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติการงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งบัญชีจัดสรรอัตรา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่2 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการจ้าง อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ โดยให้จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิม พร้อมทั้งสงวนอัตราว่างส่งคืน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยตําแหน่งธุรการโรงเรียนอัตราละ 15,000 บาท เมื่อว่างลงให้ปรับลด เป็นธุรการโรงเรียน อัตราละ 8,000 บาท ทั้งนี้ หากสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง จากการเลิกหรือรวม สถานศึกษาให้ส่งอัตราธุรการโรงเรียนคืน สพฐ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อให้การดําเนินการจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อราชการ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการ ดังนี้

1. ให้จ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิม ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และประสงค์จะรับการจ้างต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยทําสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-8

2. หากผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตําแหน่ง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 8) ว่างลงทุกกรณี ให้รายงานตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 – 10 ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชะลอการสรรหาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่มาทดแทน จนกว่าจะมีการแจ้ง จัดสรรคืน

3. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการบริหารอัตรากําลังตามความจําเป็นเหมาะสม

สําหรับการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการดังกล่าว ถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนําไปสู่ การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใด ประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดําเนินการตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ และองค์กรกลางกําหนด ตามลําดับ ทั้งนี้ การจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จะดําเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

หนังสือแจ้งจัดสรรอัตราจ้างปีงปม. 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ครูวิกฤต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บุคลากรใน สพท.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 บุคลากรใน สพท.ตั้งใหม่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ครูดูแลพักนอน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 labboy
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นักการภารโรง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ธุรการ15,000
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ธุรการ9000
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบรายงานอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ยกเว้นธุรการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย10 ตัวอย่าง สิ่งที่ส่งมาด้วย10 แบบ15,000และ9,000ว่าง

บทความก่อนหน้านี้กรมบัญชีกลางกำหนดรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงิน ของหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
บทความถัดไปสสวท.ร่วมกับ สพม 31 จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษา ม.ต้น-ปลาย ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here