ด่วนที่สุด!! ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม
ด่วนที่สุด!! ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด!! ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม

ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๙/๔๗๕๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผม ของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ มายังท่านเพื่อทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งขอให้ดําเนินการแจ้งไปยังสถานศึกษา ในกํากับดูแลทราบและถือปฏิบัติด้วยต่อไป นั้น

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติของ แต่ละสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ในการนี้ จึงชักซ้อมความเข้าใจแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม มายังท่าน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งแจ้งสถานศึกษาในกํากับดูแลให้ยกเลิกการใช้บังคับระเบียบสถานศึกษาเดิม เกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน และวางระเบียบสถานศึกษาเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนขึ้นใหม่ ตามข้อ ๒ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยให้ยึด หลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี การมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และ ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักการสําคัญ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแล้วแต่กรณีก่อนการประกาศใช้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งสถานศึกษาในกํากับดูแลทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป

ด่วนที่สุด!! ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓
ด่วนที่สุด!! ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓
ด่วนที่สุด!! ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓
ด่วนที่สุด!! ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓
ด่วนที่สุด!! ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓
ด่วนที่สุด!! ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่