ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.
ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.

ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงาน กศน. จะจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2567) และขอให้สํานักงาน กศน.กทม./จังหวัดและสถานศึกษาขึ้นตรง สํารวจ พนักงานราชการที่มีความประสงค์ตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างไปกําหนดยังหน่วยงาน/สถานศึกษาใหม่ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สํานักงาน กศน. จึงให้เกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และให้สํานักงาน กศน.กทม./จังหวัด/สถานศึกษาขึ้นตรง จัดทํากรอบอัตรากําลังใหม่นี้ นับรวมเป็นกรอบ อัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2567) สําหรับพนักงานราชการที่ต้องไป รายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจ้างใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดเดิมประสานงานกับ หน่วยงานสังกัดที่กําหนดใหม่ เพื่อดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ให้นําผลการประเมินการปฏิบัติงาน ไปประกอบการทําสัญญาจ้างใหม่ด้วย

ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.
ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.
ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.
ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.
ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.
ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.
ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.
ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.
ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.
ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.
ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.
ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.
ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.
ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.
ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.
ด่วนที่สุด การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.

ขอบคุณที่มา : Facebook เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด กศน.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่