ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2563

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงกําหนด ดังนี้

๑. ขนาดสถานศึกษา ตามจํานวนนักเรียน เป็น ๔ ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ดังนี้

ขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๓๕๔ คนลงมา

ขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๓๖๐ – ๑,๐๗๔ คน

ขนาดใหญ่ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑,๐๘๐ – ๑,๖๗๙ คน

ขนาดใหญ่พิเศษ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑,๖๘๐ คนขึ้นไป

โดยให้ใช้ข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีที่กําหนดการส่งคําร้องขอย้ายประจําปี และใช้ข้อมูลจํานวนนักเรียนดังกล่าวไปตลอดการย้ายประจําปีนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการย้ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ใช้ข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. สถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สําหรับการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ ประเภทที่ ๑ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม ๒ การย้ายผู้อํานวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่มีสภาพความยากลําบากในการจัดการศึกษา หลักเกณฑ์ข้อ ๑ สถานศึกษา ที่จะใช้รับย้าย ข้อ ๑.๑ เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เกาะ พื้นที่เสี่ยงภัยหรือชายแดน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โดยสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดสํานักงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสํานักงาน ในพื้นที่พิเศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาดังกล่าวได้ที่ htp://personnel.obec.go.th และ www.cgd.go.th สําหรับสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพเป็นพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑.๓ นั้น ในการย้ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่กําหนด

ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1. แจ้ง ศธจ. ทุกจังหวัด ว 3566 (ลว. 1 ก.ค. 63)
2. แจ้ง สพท. ทุกเขต (ว 3564 ลว. 1 ก.ค.63)
3. แจ้ง สศศ. (3565 ลว. 1 ก.ค. 63)

ประกาศกระทรวงคลังฯ (ว 108 ลว 30 ก.ย.62)
ประกาศระทรวงการคลังฯ (ว 53 ลว 24 มี.ค.63)
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
โรงเรียนพื้นที่เกาะ

บทความก่อนหน้านี้สพฐ.เร่งจัดอินเทอร์เน็ตโรงเรียนให้ทันเปิดเทอม หากโรงเรียนใดยังไม่ได้ติดตั้งในช่วงนี้ สามารถเช่าอินเทอร์เน็ตจากบริษัทเอกชนไปก่อน
บทความถัดไป‘ณัฏฐพล’ มอบ 3ร x 3 สู้โควิด รักษาความสะอาด รักษาระยะห่าง และระวังการ์ดต้องไม่ตก
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่