ด่วนที่สุด!! การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ด่วนที่สุด!! การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด่วนที่สุด!! การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับแจ้งจากสํานักพระราชวัง ขอให้บรรจุ และแต่งตั้งนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ในอัตราว่าง ที่จัดสรรไว้รองรับ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกนักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ฯ ดังกล่าว กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยขอให้บรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

อนึ่ง เมื่อนักเรียนทุนดังกล่าวได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้บันทึกในทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ. ๑๖) ว่าเป็นครูตามโครงการในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี

ด่วนที่สุด!! การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2

รายละเอียด

>>> 1. เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

>>> 2. เรียน ศึกษาธิการจังหวัด

>>> 3. เรียน สพท

>>> 4. รายชื่อ ศธจ. ที่ดำเนินการคัดเลือก

>>> 5. รายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

>>> 6. แบบรายงานผลการคัดเลือก

>>> 7. บัญชีอัตราว่าง

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (obec.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่