ดาวน์โหลดเอกสารกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลดเอกสารกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสารกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดสรรวงเงินในกู้ยืมของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารดาวน์โหลด

1ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ
2แบบคำขอกู้ยืม
-สำหรับผู้ยื่นกู้สังกัด สพป. สพม. สอศ. กศน. การศึกษาพิเศษ
-สำหรับผู้ยื่นกู้สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
3แบบคำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน เงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
4หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินชำระหนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้กู้) และ (สำหรับผู้ค้ำประกัน)
5บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม
พร้อมรายชื่อผู้ค้ำประกัน (แบบ สป.-สท.) และตัวอย่างการกรอกข้อมูล
6ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– สำหรับ จนท. สังกัด สพป. สพม. สอศ. กศน. การศึกษาพิเศษ
– สำหรับ จนท. สังกัด ศธจ.
7 รายงานผลผู้ไม่มีคุณสมบัติ
– สำหรับ จนท. สังกัด สพป. สพม. สอศ. กศน. การศึกษาพิเศษ
– สำหรับ จนท. สังกัด ศธจ.
8แนวทางและขั้นตอนการรับชำระหนี้และติดตามหนี้
9แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 
10 ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11ตารางการส่งชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่