ดาวน์โหลด คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลดบัญชีรายการครุภัณฑ์ และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1. การขอจัดตั้งครุภัณฑ์ให้พิจารณาจากรายการครุภัณฑ์ที่กำหนดนี้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนจัดตั้งตามระดับที่เปิดสอน และเกณฑ์ควรมีตามขนาดโรงเรียนดังต่อไปนี้
1.1 ขนาดเล็ก นักเรียน 21 -120 คน (เลือกแบบ 1)
1.2. ขนาดกลาง นักเรียน 121 – 600 คน (เลือกแบบ 2)
1.3. ขนาดใหญ่ นักเรียน 601 – 1,500 คน (เลือกแบบ 3)
1.4. ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป (เลือกแบบ 4)
โรงเรียนทั่วไปและคุณภาพประจำตำบลที่มีนักเรียน 20 คนลงมา ไม่สามารถขอจัดตั้งครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้
2. กรณีการขอจัดตั้งครุภัณฑ์ที่ต้องเลือกรายการย่อย ให้ขอจัดตั้งได้ตามขนาดโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามกรอบวงเงินในแต่ละรายการ
โดยให้เลือกรายการครุภัณฑ์ย่อยมาประกอบกันเป็นชุด ที่เป็นไปตามความต้องการจำเป็นของโรงเรียนให้สอดคล้องตามชื่อครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้

ดาวน์โหลดบัญชีรายการครุภัณฑ์ และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ดาวน์โหลดบัญชีรายการครุภัณฑ์ และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9
ดาวน์โหลดบัญชีรายการครุภัณฑ์ และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10
ดาวน์โหลดบัญชีรายการครุภัณฑ์ และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 11
ดาวน์โหลดบัญชีรายการครุภัณฑ์ และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12
ดาวน์โหลดบัญชีรายการครุภัณฑ์ และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13
ดาวน์โหลดบัญชีรายการครุภัณฑ์ และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14
ดาวน์โหลดบัญชีรายการครุภัณฑ์ และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15
ดาวน์โหลดบัญชีรายการครุภัณฑ์ และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 16

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | – สพฐ (obec.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่