ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ ออกแถลงการณ์
ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ ออกแถลงการณ์ "ขอให้มีการยกเลิกการสอบ O-NET" เพื่อสร้างความสุขกับผู้เรียน

ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ ออกแถลงการณ์ “ขอให้มีการยกเลิกการสอบ O-NET” เพื่อสร้างความสุขกับผู้เรียน ไกรทอง กล้าแข็ง ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ ออกแถลงการณ์ “ขอให้มีการยกเลิกการสอบ O-NET” มีรายละเอียดดังนี้

ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ ออกแถลงการณ์  "ขอให้มีการยกเลิกการสอบ O-NET" เพื่อสร้างความสุขกับผู้เรียน
ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ ออกแถลงการณ์ “ขอให้มีการยกเลิกการสอบ O-NET” เพื่อสร้างความสุขกับผู้เรียน

แถลงการณ์ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ 17 กันยายน 2563 เรื่อง ขอให้มีการยกเลิกการสอบ O-NET เพื่อสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนที่มีความหมายและสร้างความสุขให้เกิดแก่ผู้เรียน

ตามที่มีการสอบ O-NET ที่ผ่านมานั้น ได้สังเกตเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนได้เปลี่ยนบรรยากาศไปจากเดิม โดยจากการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งไปที่การพัฒนาความสามารถ ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ คำนึงถึงความแตกต่างและความต้องการของผู้เรียน ให้โอกาสผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามช่วงจังหวะเวลาแห่งความพร้อม ผู้เรียนมีการเรียนอย่างมีความสุขและเป็นธรรมชาติด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ตรงกันข้ามผู้เรียนกลับต้องได้รับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบหรือในลักษณะของการติวข้อสอบที่มากจนเกินไปหรือเครียดครัดจนเกินควร จนอาจลืมรูปแบบของการจัดกระบวนการเรียนการสอนซึ่งถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขที่สำคัญอย่างมากที่สุดต่อพัฒนาการทางการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการ รวมทั้งเจตคติที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม

ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์เห็นว่า การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมคือตัวแปรสำคัญที่จะส่งผลให้ผู้เรียนได้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีความหมายต่อตัวผู้เรียน และผู้เรียนมีความสุขอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การจะเปลี่ยนบรรยากาศทางการศึกษาทั้งประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับและได้สร้างความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการ รวมทั้งเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมที่จะสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้นั้น จึงต้องคำนึงถึงการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายโดยสอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนเป็นสำคัญ

หากมีการยกเลิกการสอบ O-NET จะทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีความหมายต่อตัวผู้เรียน และจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความสุขกลับคืนมา เพราะเป็นการเรียนการสอนที่มีชีวิตจิตใจ มีชีวิตชีวา มีความเคลื่อนไหวสวยงาม มีคุณค่า และมีความสอดคล้องกับชีวิตหรือสถานการณ์จริง

ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ จึงแถลงการณ์มาเพื่อขอให้มีการยกเลิกการสอบ O-NET เพื่อสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนที่มีความหมายและสร้างความสุขให้เกิดแก่ผู้เรียน

ไกรทอง กล้าแข็ง
ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์

ที่มา : Facebook ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่