จับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่การยกร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ จาก ส.ค.ค.ท
จับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่การยกร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ จาก ส.ค.ค.ท

จับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่การยกร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ จาก ส.ค.ค.ท

จับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่การยกร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21โดย สมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.ค.ค.ท ) และภาคประชาชน

จับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่การยกร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ จาก ส.ค.ค.ท
จับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่การยกร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ จาก ส.ค.ค.ท 6

เป้าหมายเพื่อพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย

จับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่การยกร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ จาก ส.ค.ค.ท
จับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่การยกร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ จาก ส.ค.ค.ท 7

1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
2. เพิ่มความเสมอภาคของสถานศึกษาทั่วประเทศ
3. ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม เข้ามาเป็น ครู
4. เชิดชูวิชาชีพ ครู ให้เป็นผู้ดำรงหน้าที่การพัฒนาเยาวชนของชาติ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
5. ส่งเสริมให้ ครู ได้รับค่าตอบแทนและวิทยะฐานะพอเพียงต่อการดำรงทำหน้าที่ ครู
6. กระจายอำนาจจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาโดยตรง
7. บูรณาการงบประมาณด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง

แถลงการณ์ จาก ส.ค.ค.ท

เรียนท่านผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เคารพ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ……ได้รับความสนใจและมีการวิพากษ์ในหลายประเด็น โดยเฉพาะบทบาทของ สคคท. องค์กรทางการศึกษา และพรรคการเมือง ได้ยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เพื่อเสนอ องค์กรทางการศึกษา ได้รวมตัวประชุมปรึกษากัน 18 องค์กร ในนาม สมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย(สคคท.) ได้มอบท่าน ดร.ดิเรก พรสีมา ทำหน้าที่ประธาน ท่าน ดร.นิวัตร นาคะเวช ท่านปรีชา จิตรสิงห์ รองประธาน สคคท. สคคท. จึงได้ยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับภาคประชาชนขึ้น และรวบรวมรายชื่อประชาชนได้ 14,506 คนโดยท่านกมลเทพ จันทรจิต นำร่าง เสนอท่านชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีรายชื่อ 14,506 รายแนบ ร่วมกันวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อให้ พ.ร.บ.เข้าพิจารณาในสภาฯ จึงได้ปรึกษา ท่านศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประสานโดยนายประชัน จันระวังยศ ได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็น ครู 27 ท่านมาช่วยกันผลักดัน กฎหมายการศึกษา ในชื่อ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน มีท่านศุภชัย โพธิ์สุ ทำหน้าที่ประธาน ท่านชินวรณ์ บุญยเกียรติ รองประธาน ท่านเกษม ศุภรานนท์ และท่าน ส.ส. ที่เป็นครูจากทุกพรรคการเมืองสนับสนุน คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชนและประชุมร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อน โดยขอเข้าพบ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา เพื่อขอให้ท่านช่วยขับเคลื่อน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ให้ทันรัฐบาลนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี ปรึกษาท่านวิษณุ เครืองาม เพื่อให้ทันรัฐบาลนี้ ท่านวิษณุเสนอให้เป็นกฎหมายปฏิรูป รัฐบาลนำเข้าพิจารณาใน ครม. แล้วส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา แล้วเสนอเข้ารัฐสภาให้ทัน เปิดสมัยประชุมเดือน พฤษภาคม ท่านนายกรัฐมนตรี ให้กฤษฎีกาเชิญ ตัวแทนภาคประชาชนร่วมเสนอข้อมูล และพิจารณาด้วย

ยังมีตัวแทนจากทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิจารณา และให้ข้อมูลด้วย โดยเฉพาะสภาการศึกษาทำหน้าที่เต็มกำลัง ถือว่าเราได้ทำหน้าที่การพิจารณา ในคณะกรรมการกฤษฎีกา เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นเรื่องของรัฐสภา ซึ่งมีแต่ผู้ทรงเกียรติ และเป็นผู้แทนประชาชนทั้งประเทศ ท่านมีวิจารณญาณในการพิจารณาและเป็นความรับผิดชอบของท่านอยู่แล้ว

ขอให้พี่ เพื่อน น้อง ที่เป็นห่วง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติได้ช่วยกันให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ ส.ส. และ ส.ว. ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาในกรรมาธิการ และการลงมติต่อไป

ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง เลขานุการ

จับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่การยกร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ จาก ส.ค.ค.ท
จับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่การยกร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ จาก ส.ค.ค.ท 8
จับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่การยกร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ จาก ส.ค.ค.ท
จับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่การยกร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ จาก ส.ค.ค.ท 9
จับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่การยกร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ จาก ส.ค.ค.ท
จับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่การยกร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แถลงการณ์ จาก ส.ค.ค.ท 10

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่