จบแล้วบรรจุทันที!! สมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมัคร 1-30 ตุลาคม 2563
จบแล้วบรรจุทันที!! สมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมัคร 1-30 ตุลาคม 2563

จบแล้วบรรจุทันที!! สมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมัคร 1-30 ตุลาคม 2563 ข่าวดี! สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด(สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง พังงา และพัทลุง) ที่รักศรัทราในวิชาชีพครู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

จบแล้วบรรจุทันที!! สมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมัคร 1-30 ตุลาคม 2563
จบแล้วบรรจุทันที!! สมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมัคร 1-30 ตุลาคม 2563

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับจำนวน 22 ทุน กสศ.สนับสนุนทุนการศึกษา ค่าครองชีพ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ฯลฯ ตลอดหลักสูตร สำเร็จการศึกษาบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยในภูมิลำเนา ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564

จบแล้วบรรจุทันที!! สมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมัคร 1-30 ตุลาคม 2563
จบแล้วบรรจุทันที!! สมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมัคร 1-30 ตุลาคม 2563

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่างไกล
 2. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของหน่วยหลักในการผลิตและพัฒนาครูกับหน่วยงานที่ใช้ครูตั้งแต่ต้นทางไปพร้อมกัน
 3. ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับลักษณะงาน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.มีสัญชาติไทย

2.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2563

3.อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะตามเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด

4.มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2567 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันจนถึงวันสมัครตามที่สถาบันผลติและพัฒนาครูรุ่นใหม่กำหนด

4.1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยตำบลที่อยู่ในอำเภอต่อไปนี้

 • อำเภอสมุย ตำบลอ่างทอง ตำบลบ่อผุด ตำบลหน้าเมือง ตำบลลิปะน้อย ตำบลแม่น้ำ และตำบลมะเร็ต
 • อำเภอพะงัน ได้แก่ ตำบลบ้านใต้
 • อำเภอท่าชนะ ได้แก่ ตำบลคลองพา

4.2 จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยตำบลที่อยู่ในอำเภอต่อไปนี้

 • อำเภอเกาะลันตา ได้แก่ ตำบลคลองยาง ตำบลเกาะลันตาน้อย และตำบลศาลาด่าน

4.3 จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วยตำบลที่อยู่ในอำเภอต่อไปนี้

 • อำเภอปากพะยูน ได้แก่ ตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะนางคำ

4.4 จังหวัดระนอง ประกอบด้วยตำบลที่อยู่ในอำเภอต่อไปนี้

 • อำเภอกระบุรี ได้แก่ ตำบลมะมุ
 • อำเภอเมืองระนอง ได้แก่ ตำบลปากน้ำ
 • อำเภอละอุ่น ได้แก่ ตำบลบางแก้ว

4.5 จังหวัดพังงา ประกอบด้วยตำบลที่อยู่ในอำเภอต่อไปนี้

 • อำเภอเกาะยาวได้แก่ ตำบลพรุใน

5.มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50

6.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความตั้งใจจะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน

7.มีประสบการณ์ในการทำงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม

8.ไม่มีความประพฤติที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน

9.ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

งบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา

 • ค่าธรรมเนียบการศึกษา จำนวน 30,000 บาท/คน/ปี*
 • ค่าหอพัก จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน*
 • ค่าทครบชีพ จำนวน 6,000 บาท/คน/เดือน*
 • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน

* จ่ายตามจริงตามอัตราที่แต่ละสถาบันกำหนด แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด

เงื่อนไขการรับทุน

 1. เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาตามโครงการแล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นภูมิลำเนาของตน ตามความต้องการของทางราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี
 2. กรณีที่ผู้รับทุนยุติการเรียน หรือเรียนไม่จบตามหลักสูตร โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทุนต้องชดใช้ทุนการศึกษาตามจำนวนที่รับไปทั้งหมด
 3. กรณีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลไม่ครบตามกำหนดเวลา 6 ปีโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามจำนวนที่รับไปทั้งหมด โดยปรับลดสัดส่วนลงตามระยะเวลาที่ปฏบัติราชการไปแล้ว
 4. กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ กสศ. จะเป็นผู้วนิจฉัย ชี้ขาด และคำวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด

หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนที่แนบมาพร้อมใบสมัคร

 • ใบสมัคร
 • แบบการคัดกรองและการรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จากระบบปัจจัยพื้นฐานของนักเรียนยากจนของสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (Proxy Mean Test: PMT)
 • แบบการรับอรงผลการเรียนและความเหมาะสมของนักเรียน
 • ใบรายงานผลการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน/นักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/นักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

การสมัคร

 • ยื่นสมัครด้วยตนเอง คณะครุศาสตร์ (ชั้น 5 ห้อง ED501) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 • หรือส่งหลักฐานทางพัสดุ ส่งถึงคณะครุศาสตร์ (สมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 077913360, 0869698377, 0897275684, 0892969496, 0858882168

ดาวน์โหลด

 • เอกสารสำหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา [PDF File]
 • เอกสารแนะนำโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 [PDF File]
 • เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี [PDF File]
 • บัญชีรายชื่อโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลสำหรับโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2567 [PDF File]

ปรับปรุงข้อมูล 1 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก http://sru.ac.th/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่