สพฐ.ประกาศจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เช็คกิจกรรมแข่งขัน 132 กิจกรรมหลัก
สพฐ.ประกาศจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เช็คกิจกรรมแข่งขัน 132 กิจกรรมหลัก

สพฐ.ประกาศจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เช็คกิจกรรมแข่งขัน 132 กิจกรรมหลัก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยยืดมั่นในหลักพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ที่ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง”ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัตศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเสี่ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง “และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อสอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗- ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โตยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

๑. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน ๔ ภูมิภาค

๒. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน ๔ ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ

๓. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ใด้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

๔. การจัดการแข่งขันระดับชาติ กำหนดจัดงาน เตือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัดที่มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันดังนี้

๔.๑ ภาคใต้ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

๔.๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

๔.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓ด มกราคม ๒๕๖๖

๔.๔ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕. ประเภทและสู่การแข่งขัน กำหนดดังนี้

๕.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด แข่งขันในลู่ประถมศึกษา

๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนตัน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แข่งขันในสู่โรงเรียนขยายโอกาส

๕.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนตัน – ตอนปลาย ทุกสังกัค รวมโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดขั้นสูงสุดถึงชั้น ม.๖ แข่งขันในลู่โรงเรียนมัธยมศึกษา

๖. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หมายถึง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอน ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สพฐ.ประกาศจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เช็คกิจกรรมแข่งขัน 132 กิจกรรมหลัก
สพฐ.ประกาศจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เช็คกิจกรรมแข่งขัน 132 กิจกรรมหลัก

กลุ่มสาระ/จำนวนกิจกรรมหลัก และกิจกรรมที่แข่งขัน

ขอบคุณที่มา : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่