คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร

สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2563 จำนวน 39 แห่ง มีดังนี้

1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (90 คน)

2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน)

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (180 คน)

4) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน)

5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (180 คน)

6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน)

7) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน)

8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)

9) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน)

10) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน)

11) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (150 คน)

12) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)

13) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน)

14) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (180 คน)

15) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (180 คน)

16) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (180 คน)

17) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (120 คน)

18) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน)

19) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน)

20) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)

21) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (180 คน)

22) มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน)

23) มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน)

24) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (150 คน)

25) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (120 คน)

26) มหาวิทยาลัยปทุมธานี (60 คน)

27) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน)

28) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (150 คน)

29) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน)

30) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน)

31) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (150 คน)

32) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน)

33) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)

34) วิทยาลัยเชียงราย (180 คน)

35) วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน)

36) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน)

37) วิทยาลัยสันตพล (180 คน)

38) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน)

39) สถาบันอาศรมศิลป์ (90 คน)

ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่