เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 20 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 27 มิ.ย. - 11ก.ค. 2565
เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 20 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 27 มิ.ย. - 11ก.ค. 2565

เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 20 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 27 มิ.ย. – 11ก.ค. 2565

เปิดรับสมัครแล้วครุทายาท รุ่น20 ประกาศกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติและมอบหมายให้กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีการคัดเลือก

ข้อแม้อย่างเดียวคือ ต้องเคยเป็นนักเรียนในโรงเรียน ตชด. และ จบจากโรงเรียน ตชด. ไหน ไปสมัครกับต้นสังกัดของโรงเรียน ตชด. เขต

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ ๑ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ㆍ ๒๒๗๙ ๙๕๒๐ ต่อ ๕๑๑๐๖, ๕๑๑๑๓

กำหนดการ ขั้นตอน การรับสมัครและคัดเลือก

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จะดำเนินการตามกำหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

๔.๑ ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
๔.๒ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔.๓ สถานที่รับสมัคร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๒๑,๒๒, ๖๓, ๒๔, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔ ๔๑, ๔๓ และ ๔๔
๔.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิให้เข้ารับการคัตเลือก วันที่ ๑๘ กรถฎาคม ๒๕๖๕
๔. ๕ ทดสอบความรู้ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๔.๖ ประกาศผลการทดสอบความรู้ และมีสิทธิเข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พร้อมกับแจ้งกำหนดการวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ดังนี้

๑) ยื่นหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติม รายละเอียดตาม ผนวก ค วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒) สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๕
๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และพิมพ์ลายนิ้วมือ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๔) ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต และพิมพ์ลายนิ้วมือ วันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔.๗ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕
๔.๘ กำหนดการที่แจ้งไว้จะประกาศให้ทราบ ณ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและเว็บไชต์ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน www.bpp.go.th ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ตารางกำหนดแผนการดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอก ปี 2565

เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 20 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 27 มิ.ย. - 11ก.ค. 2565
เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 20 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 27 มิ.ย. – 11ก.ค. 2565
เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 20 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 27 มิ.ย. - 11ก.ค. 2565
เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 20 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 27 มิ.ย. – 11ก.ค. 2565
เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 20 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 27 มิ.ย. - 11ก.ค. 2565
เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 20 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 27 มิ.ย. - 11ก.ค. 2565 9
เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 20 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 27 มิ.ย. - 11ก.ค. 2565 10
เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 20 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 27 มิ.ย. - 11ก.ค. 2565 11
เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 20 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 27 มิ.ย. - 11ก.ค. 2565 12
เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 20 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 27 มิ.ย. - 11ก.ค. 2565 13
เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 20 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 27 มิ.ย. - 11ก.ค. 2565 14

ประกาศรับสมัครคลิกที่นี่

ที่มา : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

บทความก่อนหน้านี้ผ่านแล้ว!! แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 สภาผู้แทนฯ ผ่านเห็นชอบวาระ3 ส่งต่อให้ สว.พิจารณาต่อไป
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ “แผ่นดินพ่อ สืบสานต่อความพอเพียง” ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่